W 2014 roku podatnik nie przesunie obowiązku podatkowego

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi. Bez znaczenia będzie moment wystawienia faktury. Jej rola zostanie zredukowana do dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

Najważniejszą konsekwencją tej zmiany jest likwidacja możliwości przesuwania obowiązku podatkowego na następny okres rozliczeniowy. Oznacza to w praktyce przyspieszenie terminu rozliczenia podatku przede wszystkim w odniesieniu do tych przypadków, gdy sprzedaż następuje pod koniec miesiąca,
a faktura jest wystawiana w następnym miesiącu. Oczywiście zmiany wpłyną na moment niemal we wszystkich branżach. Przykładowo obecnie przedsiębiorcy wykonujący usługi transportowe i spedycyjne potwierdzone fakturami, powinni wykazywać obowiązek podatkowy na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o VAT (tj. z chwilą wystawienia faktury, ale nie później, niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi).

Poprawność takiego postępowania potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej z 8 sierpnia 2013 roku (nr PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408) wydanej po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 maja 2013 roku w sprawie TNT Express Worldwide Poland (sygn. akt C-169/12). Od 1 stycznia 2014 roku przedsiębiorcy wykonujący tego typu usługi będą zmuszeni rozliczać VAT z chwilą ich wykonania.

Wprowadzenie nowych zasad może wywołać wątpliwości, co do sposobów rozliczania VAT od czynności wykonanych na przełomie roku. Aby temu zapobiec, nowelizacja wprowadza przepisy przejściowe. Zgodnie z podstawową zasadą w odniesieniu do czynności wykonanych przed 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że kluczowego znaczenia nabiera definicja „wykonania usługi”. O ile w przypadku niektórych czynności łatwo jednoznacznie wskazać moment ich wykonania, o tyle w wielu przypadkach jest to skomplikowane. Trzeba więc pamiętać, że w przypadku usług, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, ustawa uznaje je za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia. Dla sprzedaży ciągłej dłuższej niż rok w sytuacji, gdy w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego. Z kolei dla dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych i wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, dla których do 31 grudnia 2013 roku zostanie wystawiona faktura, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności (czyli na „starych” zasadach). Dopiero dla faktur wystawionych w 2014 roku zastosowanie znajdą zmodyfikowane reguły rozliczania VAT.

Podstawa prawna:

Art. 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U z 2011 r.
nr 177, poz. 1054 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Comments are closed.