WAŻNE !!!! Sprawdź czy fakturę wystawił czynny podatnik VAT.

sprawdz-fakture

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT przysługuje gdy wystawił ją podatnik będący czynnym podatnikiem VAT. ( art. 88 ust.4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług). Konsekwencje odliczenia vat z faktury wystawionej przez podmiot nie będący czynnym podatnikiem VAT, mogą być poważne- oprócz zwrotu odliczonego nienależnie podatku , również naliczenie tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30 % lub 100% nienależnie odliczonego podatku ( art. 112 c ustawy o VAT).
Od stycznia 2017 r. zostały wprowadzone nowe przepisy do ustawy o VAT , które dają uprawnienie Urzędom Skarbowym m.in.:
a/ odmowy rejestracji podatnika czynnego oraz
b/ do wykreślenia z rejestru podatników czynnych.
Urzędy mogą tego dokonać nawet bez powiadamiania podatnika.
Ad .a/ Od 2017 roku ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje przypadki, w których Naczelnik Urzędu Skarbowego może odmówić rejestracji nowego czynnego podatnika VAT. Poprzednie przepisy nie pozwalały wprost na odmowę rejestracji jako „podatnika VAT czynnego” (bądź jako „podatnika VAT zwolnionego”).
Urząd skarbowy dokonuje weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym. W szczególności weryfikowane są takie dane jak adresy (w tym prawo do lokalu, w którym będzie działalność prowadzona) czy rodzaj prowadzonej działalności. Weryfikacja powinna nastąpić w ciągu 30 dni. Po pozytywnej weryfikacji, podmiot zostaje zarejestrowany.
W przypadku gdy:
• dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
• podmiot ten nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
• podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,
Naczelnik US nie dokonuje rejestracji nie zawiadomiając podatnika o tym fakcie.
Podmiot, który złożył wniosek VAT-R i którego nie zarejestrowano z w/w powodów, nie otrzyma zawiadomienia z urzędu. Jak pokazuje praktyka pierwszych tygodni po wprowadzeniu nowych regulacji, pracownicy urzędów podejmują próby kontaktu z nowymi podmiotami m.in. telefoniczne, mailowe. Nierzadko można spotkać się także z kontrolą osobistą miejsca prowadzenia działalności..
Ad.b/Znowelizowana ustawa zawiera również przepisy znacznie rozszerzające przypadki wykreślania podmiotów z rejestru czynnych podatników VAT.
Nowe przepisy o wykreśleniu z rejestru obejmują podmioty, które:
1. zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
2. były zobowiązane do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 u.p.t.u., i pomimo istnienia tego obowiązku nie dochowały go – nie złożyły deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
3. składały przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 u.p.t.u., w których nie wykazały sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,
4. wystawiały faktury lub faktury korygujące, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności, czyli tzw. „puste” faktury,
5. prowadząc działalność gospodarczą wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.
Ponadto podatnicy VAT czynni, którzy przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały wykonywali wyłącznie czynności zwolnione, również przestaną być czynnymi podatnikami VAT. Przy czym nie zostaną wykreśleni z rejestru, pozostaną w nim jako podatnicy VAT zwolnieni. Wykreślenia można uniknąć przez złożenie wyjaśnienia, że brak wykazanej w deklaracji sprzedaży innej niż zwolniona w tym okresie wynika ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, a nie jest związana z całkowitym zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych.
Sprawdzić status podatnika VAT możemy korzystając z www.finnase.mf.gov.pl , zakładka „sprawdź status podmiotu w VAT”

Autor:,Doradca Podatkowy – Urszula Kępińska

Comments are closed.