Umowy okresowe – nowe zmiany w przepisach już od 22-02-2016r.

Już za kilka dni tj. od 22-02-2016r zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące umów o pracę „okresowych”.
Obecnie kodeks pracy pozwalał nam na zatrudnianie pracowników na czas określony niezależnie od ilości dni i nie ograniczał nas czasem na jaki umowa została zawarta. Jedynym warunkiem było to ,że trzecia umowa jaka została zawarta z tym samym pracownikiem była już umową na czas nieokreślony.
zmiany-w-umowachPo nowelizacji kodeksu pracy od 22 lutego 2016 r. dopiero po przekroczeniu 33 miesięcy okresu zatrudnienia kolejna umowa będzie umową na czas nieokreślony. Ustawodawca bowiem wprowadził ograniczenie łącznego okresu zatrudnienia na umowach terminowych do 33 miesięcy , a co za tym idzie łącznie z angażem na okres próbny , który będzie poprzedzał umowy terminowe pracownika będzie można zatrudnić maksymalnie na okres 36 miesięcy.
Nie zmieniło się jednak to:, że przedłużenie czasu trwania umowy jest równoznaczne z zawarciem kolejnej umowy na czas określony. Datę początkową kolejnej umowy wyznacza w tym przypadku dzień, w którym pierwotnie umowa miała się rozwiązać.
Po nowelizacji ustawy nie będzie możliwości jak do tej pory tzw. wyzerowania umów , czyli przerwa 30-dniowa nie będzie miała znaczenia dla możliwości zawierania kolejnych umów na czas określony z tą samą osobą.
Pierwszym dniem 33 miesięcznego terminu zawarcia umów „okresowych” będzie 22-02-2016r.
Z nowej ustawy została także usunięta umowa na czas wykonywania określonej pracy , albowiem ustawodawca wyszedł z założenia , że zawarcie umowy o pracę na czas określony pomiędzy podmiotami jest wystarczające.
Pozostaną więc trzy rodzaje umów o pracę: na okres próbny , na czas określony , (w tym na zastępstwo) i na czas nieokreślony.
Do umów o pracę na czas wykonywania określonej pracy , trwających 22-02-2016r.,będzie się stosować przepisy dotychczasowe .Oznacza to , że zachowują one swój status do chwili realizacji prac , na jakie opiewają. Do tego czasu zasadniczo nie będzie można ich wypowiedzieć , poza szczególnymi okolicznościami przewidzianymi w K.P.
Ograniczenie czasowe zawierania umów okresowych przewiduje pewne wyjątki:
A) nie dotyczy to ograniczenia w zawieraniu kolejnych umów terminowych w celu zastępstwa pracownika.
B) w przypadku zatrudniania przy pracach sezonowych oraz dorywczych.
C) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji.
D) oraz gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.
Dodatkowo nawiązanie umowy o pracę na czas określony z naruszeniem opisanych rygorów w każdym przypadku A-D będzie musiało służyć zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i pozostawać niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.
Pracodawca będzie musiał zawiadomić okręgowego inspektora pracy (elektronicznie lub pisemnie) o podpisaniu okresowej umowy o pracę w okolicznościach podanych w pkt. D, w ciągu pięciu dni roboczych od jej zawarcia ,podając przyczynę jej nawiązania.
W każdej okresowej umowie o pracę zawartej z powodów określonych w pkt. A-D strony będą musiały podać cel lub okoliczności obiektywnie uzasadniające zawarcie takiego angażu.
Zmiany w rozwiązywaniu umów:
Po 21-02-2016r.wypowiedzenia umów okresowych zostaną zrównane z wypowiedzeniami właściwymi dla stałego zatrudnienia i tak , wypowiedzenia umowy okresowej od podanej daty wyniosą:
– 2 tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony w ostatnim zakładzie krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony w ostatnim zakładzie co najmniej 6 miesięcy i krócej niż 3 lata,
– 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony w ostatnim zakładzie co najmniej 3 lata.
W w/w umowach nie będzie obowiązku uzasadniania przyczyny zwolnienia , a co za tym idzie nie będzie również potrzeby wprowadzania do umów klauzuli pozwalającej na jej wypowiedzenie (co dotyczyło umów na czas kreślony zawartych powyżej sześciu miesięcy).
Zmiany w umowach na okres próbny:
W poprzednich przepisach kodeks pracy umożliwiał nam przed zawarciem umowy o pracę zatrudnienie pracownika na okres próbny nie dłuższy niż trzy miesiące. Nowe przepisy KP nie zmieniły ogólnych zasad zawarcia tej umowy ,ale sprecyzowały dokładnie cel jej zawarcia – sprecyzowanie kwalifikacji pracownika i możliwości jego przyjęcia do pracy określonego rodzaju.
Do KP została też od tej daty wprost wprowadzona możliwość kolejnego zatrudnienia danej osoby na umowę o pracę na okres próbny , ale ograniczona wymogami .Będzie to możliwe w razie zatrudnienia jej w celu realizacji innej pracy niż ta , którą poprzednio świadczyła w ramach takiego angażu na rzecz danego podmiotu
Jeżeli jednak chcielibyśmy zatrudnić tego pracownika do tego samego rodzaju pracy i zawrzeć z nim kolejną umowę na czas próbny możemy to zrobić dopiero po trzyletniej przerwie od rozwiązania poprzedniej umowy.
Nowelizacje ustaw bardzo często zawierają dokładne przepisy przejściowe i regulacje dotyczące zmian w obecnie obowiązującym prawie. Tak mamy do czynienia w tym przypadku.
Pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na zasady obliczania tych okresów oraz okresy wypowiadania tych umów. Poza tym jest jeszcze kila uwarunkowań o których powinniśmy pamiętać , są to:
– Umowy okresowe zawarte na sześć miesięcy oraz umowy zawarte powyżej sześciu miesięcy, w których pracodawca nie zawarł klauzuli pozwalającej na jej wypowiedzenie , mają zastosowanie przepisy sprzed 22-02-2016(nie można więc ich wypowiedzieć pomimo nowych przepisów).Ulegną rozwiązaniu w terminie w nich wskazanym.
– Umowy zawarte przed wejściem w życie ustawy mimo zapisanej w nich możliwości dwutygodniowego wypowiedzenia , po 22.02.2016 r. będą podlegały nowym zasadom dotyczącym terminów wypowiedzenia.
– Limit czasu obowiązywania umów okresowych tj. 33 miesięcy liczony jest od dnia wejścia w życie ustawy czyli od 22-02-2016r.

Autor: Doradca Podatkowy Urszula Kępińska

Comments are closed.