NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2018 R.

1. JPK VAT
Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT będzie zobowiązany do przesyłanie w formie JPK rejestrów Vat za okresy miesięczne do 25-ego dnia następnego miesiąca. Termin ten obowiązuje również podatników rozliczających VAT kwartalnie.

2. Kasy fiskalne
W związku ze ustawy o Vat ( art. 111 ust 6a ) oraz prawa o miarach – wprowadza się nowe kasy fiskalne będą miały wbudowana funkcjonalność , która umożliwia zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie informacji z kasy do Centralnego Repozytorium Kas . Informacje z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów , na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumentów – oprócz NIP nabywcy jeśli poda on ten numer w trakcie dokonywania transakcji.
Terminy wprowadzania nowych kas:
1/ usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne – od 1.01.2019 r.
2/usługi gastronomiczne i budowlane- 1.07.2019 r.
3/usługi fryzjerskie , kosmetyczne , w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania , usługi fitness- 01.01.2020 r.

3.Księgowanie faktur sprzedaży wystawionych do paragonu.
Każda faktura sprzedaży powinna być zaewidencjonowana w rejestrze VAT , nawet jeśli jest wystawiona do paragonu. W takim przypadku – raport miesięczny z kasy fiskalnej pomniejszany o wystawione faktury do paragonów.
4.Wpłacanie zaliczek na podatek CIT/PIT.
Podatnicy mogą nie wpłacać miesięcznych zaliczek na podatek jeśli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeśli podatek przekroczy 1000 zł. wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a suma zaliczek wpłaconych od początku roku. Nie wyklucza to możliwości wpłaty podatku dochodowego na dotychczasowych zasadach.

5.Koszty uzyskania przychodów dla twórców.
Limit 50 % kosztów uzyskania przychodów dla twórców został powiększony 2 -krotnie , tj do kwoty 85 528 zł . Mogą jednak skorzystać z niej tylko twórcy wymienieni w ustawie – architekci, muzycy , pisarze malarze , dziennikarze , podatnicy prowadzący działalność badawczo- rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną , aktorzy i artyści estradowi i inni wymieni w art. 22 ust. 9b ustawy o p.d.o.f.
6. Kwota wolna od podatku.
Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej skorzystają z podniesionej kwoty wolnej od podatku , która wyniesie od 1 stycznia 2018 r. 8 000 zł ( dotyczy to dochodów uzyskanych w 2018 r. )
7.Wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z najmu.
8,5 % zryczałtowany podatek z tytułu najmu stosowany do przychodów nie przekraczających w roku 100 tys. zł. Po przekroczeniu tej kwoty stawka ryczałtu będzie wynosiła 12,5 %. Dotyczy to tzw. „najmu prywatnego „ świadczonego poza działalnością gospodarczą. Limit ten będzie wspólny dla małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej małżeńskiej.
8.Podatek od nieruchomości.
Opodatkowano tzw. minimalnym podatkiem nieruchomości komercyjne będące budynkiem handlowo- usługowym lub biurowym o wartości początkowej ponad 10 mln. Zł. Stawka podatku wynosi 0,035 % wartości początkowej rocznie.
9.Wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT.
Zmiana ta polega na odrębnym opodatkowaniu CIT dochodów z zysku kapitałowych oraz dochodu z innych źródeł. Straty więc z danego źródła przychodu podlegają potrąceniu tylko z dochodu z tego źródła.

10.Amortyzacja
Jednorazowy odpis amortyzacyjny można zastosować przy nabyciu nowych środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000 zł lub grupy środków o wartości przekraczającej 10 000 zł , gdy wartość każdego środka w tej grupie przekracza 3 500 zł.
Nie wyklucza to skorzystania z przyspieszonej amortyzacji z art. 16 d ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22d ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.( jednorazowa amortyzacja do 50 00 euro w skali roku )
Wybór należy do podatnika.
11.Podzielona płatność w VAT(split payment)
Split payment polega na podzieleniu płatności za dostarczone towary lub świadczone usługi na kwotę netto , która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT , która wpłacana jest na odrębny rachunek VAT.
Odrębny rachunek VAT przeznaczony jest do zapłaty VAT kontrahentom , zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz zwrotu VAT w przyśpieszonym terminie z US.
Instytucja podzielonej płatności jest dobrowolna. Stosowanie jej będzie wiązało się dla podatnika z wieloma korzyściami :
– odstąpienie przez organ z sankcji vat wynikającej z art. 112b i 112 c ustawy ( 20%,30%,100% uszczuplenia wykazanego w drodze kontroli)
– skrócenie do 25 dni zwrotu VAT
– organ podatkowy nie będzie naliczał podwyższonych odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w VAT , jeżeli podatnik korzysta z mechanizmu podzielonej płatności do zaległości powstałej za okres , za który podatnik z złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego , której 95 % wynika z faktur , które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu split payment.
Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2018 r.
12.Opodatkowanie sprzedaży toreb „reklamówek”
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. przepisów wprowadzających opłatę recyklingową od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach , przedsiębiorcy prowadzący handel hurtowy i detaliczny będą pobierać tę opłatę w wysokości 0,20 zł za sztukę. Opłata recyklingowa , która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby ,będzie wliczana do podstawy opodatkowania ze stawką 23 % i wykazywana jako sprzedaż towarów na kasach fiskalnych. Oplata recyklingowa powinna być wpłacona do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym , w którym została pobrana ,na rachunek Ministerstwa Środowiska., a więc pierwszy termin płatności to- 15 marca 2019 r.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – lekkie torby na zakupy – to torby z uchwytami lub bez , z tworzywa sztucznego oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów( art. 8 pkt 15a).

AUTOR:;
DORADCA PODATKOWY\URSZULA KĘPIŃSKA\00223

Comments are closed.