Darowizna firmy w rodzinie nie będzie opodatkowana PIT

Małżonkowie, którzy mają wspólność ustawową, mogą prowadzić działalność gospodarczą przekazując składniki majątku bez potrzeby zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Działalność gospodarcza może być prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki. W przypadku firm rodzinnych pierwsza z tych form jest bardziej popularna, gdyż nie rodzi większych problemów w przypadku przepisania działalności na małżonka lub dzieci. Najczęściej odbywa się to w ramach darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub całej firmy.

Darowizna firmy na rzecz dziecka nie generuje przychodu

Przekazując dziecko firmę rodzinną jako darowiznę, rodzic nie uzyska w ten sposób przysporzenia majątkowego. W konsekwencji nie powstanie po jego stronie przychód podatkowy, czyli taka transakcja nie wywoła skutków na gruncie ustawy o PIT. Darczyńca nie otrzymuje bowiem żadnych wartości pieniężnych, ani innych korzyści majątkowych. Darowizna jest świadczeniem nieodpłatnym, a po stronie darczyńcy nie ma obowiązku zapłaty PIT. Po stronie darczyńcy nie powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż ustawa o PIT wiąże powstanie przychodu z tego źródła jedynie z odpłatnym zbyciem składników majątku wykorzystywanych w tej działalności. Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Nie oznacza to, że nie należy dokonać żadnych dodatkowych rozliczeń w PIT przez przedsiębiorcę opodatkowanego na zasadach ogólnych lub 19% stawką liniową, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów. Przekazanie towarów handlowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje konsekwencje w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Comments are closed.