Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej

 

Podatnicy tracący od 2013 r. zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych, powinni rozpocząć ewidencjonowane w kasie od 1 marca 2013 r. Natomiast od 1 kwietnia 2013 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nakłada ono na producentów i użytkowników kas nowe obowiązki.

Podatnicy sprzedający na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają możliwość korzystania (w zależności od profilu i rozmiarów prowadzonej działalności) z wielu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej. Jednak w praktyce najczęściej stosowanym jest zwolnienie podmiotowe przysługujące ze względu na wysokość obrotów. I chociaż ustawodawca nie zdecydował się na likwidację tego zwolnienia, to jednak w 2013 r. jest ono znacznie ograniczone.

Niższy limit obrotów uprawniający do stosowania zwolnienia

Zmniejszenie zakresu zwolnienia wynika przede wszystkim z obniżenia o połowę (z 40.000 do 20.000 zł) limitu obrotów uprawniającego do stosowania zwolnienia przez podatników kontynuujących działalność gospodarczą. W 2013 r. ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać wyłącznie ci podatnicy, u których kwota obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w 2012 r. wysokości 20.000 zł (w tym zakresie przepisy te działają więc wstecz).

Oznacza to, że podatnicy, u których kwota obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w 2012 r. kwoty 40.000 zł, lecz przekroczyła 20.000 zł, utracili w 2013 r. prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotów podlegających obowiązkowi ewidencjonowania. Utrata ta nie nastąpiła jednak 1 stycznia 2013 r., lecz 1 marca 2013 r.

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania w kasie stracą również w trakcie 2013 r. ci podatnicy, u których wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła, co prawda w 2012 r. kwoty 20.000 zł, lecz przekroczy ten limit w trakcie 2013 r. Podobnie jak obecnie, utrata prawa nastąpi po upływie 2 miesięcy następujących po tym miesiącu, w którym limit 20.000 zł zostanie przez podatnika przekroczony.

Zmiana limitów dla podmiotów rozpoczynających działalność

W istotny sposób zmienione zostało także zwolnienie podmiotowe, przewidziane dla podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym. Po pierwsze zwolnieniem tym objęci są nie tyle podatnicy rozpoczynający sprzedaż w danym roku podatkowym, co podatnicy rozpoczynający dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, że w 2013 r. zwolnienie to ma zastosowanie nie tylko do podatników rozpoczynających sprzedaż (prowadzenie działalności) w 2013 r., lecz również do tych podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż (prowadzenie działalności) w poprzednich latach podatkowych, ale dopiero w 2013 r. rozpoczęli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Comments are closed.