Można odpowiadać za zaległe zobowiązanie podatkowe małżonka

Małżonkowie, chociaż są oddzielnymi podatnikami, mogą zdecydować się na wspólnie rozliczenie roczne podatku. Z jednej strony pozwala im to na preferencyjne opodatkowanie, z drugiej natomiast stwarza solidarną odpowiedzialność za podatek wykazany w zeznaniu. W konsekwencji urząd skarbowy ma prawo do ściągnięcia zaległości od tego z małżonków, które w danej chwili ma lepszą sytuację materialną.

Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych dochodów. Jeżeli jednak przez cały rok istnieje między nimi wspólność majątkowa i przez cały rok pozostają w związku małżeńskim, mogą – na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu PIT – być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Opodatkowanie łączne następuje po uprzednim odliczeniu (odrębnie przez każdego z małżonków) przysługujących im ulg. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.

Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go do złożenia wspólnego zeznania przez jego współmałżonka. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Zasada ta ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany według skali lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Comments are closed.