Nowe propozycje dotyczące ulgi prorodzinnej

Szykują się kolejne zmiany w zakresie ulgi prorodzinnej, odliczeniu od podatku ma podlegać kwota wynosząca 180 zł za każdy miesiąc kalendarzowy sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, niezależnie od liczby dzieci w rodzinie.

22 stycznia 2013 r. wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o PIT, który przewiduje zmianę.

Zgodnie z nową regulacją odliczeniu ma podlegać kwota wynosząca 180 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad małoletnim dzieckiem.

Odliczenie nie będzie przysługiwało, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  2. wstąpiło w związek małżeński.

Zdaniem projektodawców dotychczasowa ulga prorodzinna nie jest wystarczająca, biorąc pod uwagę zwiększone koszty utrzymania rodzin z dziećmi. Powinna ona wynosić 18% z 12.000 zł (to jest sumy koniecznej na utrzymanie dziecka), a więc 2.160 zł rocznie, co daje miesięczną kwotę ulgi w wysokości 180 zł.

Przypomnijmy, że rozliczenie za 2012 r. jest ostatnim, w którym przysługuje ulga prorodzinna w nieograniczonym zakresie, polegająca na odliczeniu od podatku kwoty 1.112,04 zł na każde dziecko.

Począwszy od rozliczenia za 2013 r. zasady te zmieniają się. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, posiadających w roku podatkowym jedno dziecko ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli łączne dochody małżonków przekroczą kwotę 112.000 zł.

Dla rodzin z dwójką dzieci wysokość odliczenia od podatku nie ulegnie zmianie – na każde dziecko po 1.112,04 zł (bez względu na kwotę dochodów).

 

Na trzecie dziecko kwota odliczenia wzrośnie o 50%, czyli wyniesie rocznie 1.668,06 zł, a na czwarte i każde następne dziecko – o 100%, czyli rocznie 2.224,08 zł. W tych przypadkach również nie będzie miała znaczenia kwota dochodów uzyskanych przez rodziców.

Comments are closed.