Od 1 stycznia 2014 roku rewolucja w VAT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpi rewolucja w polskich przepisach dotyczących VAT. Podatnicy, którzy uzyskali od ministra finansów indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie objętym zmianą przepisów muszą pamiętać, że dokumenty te mogą utracić moc ochronną.

Najbardziej radykalną zmiana przepisów, jaka będzie obowiązywała od nowego roku, jest zmodyfikowanie zasad określania momentu powstania obowiązku podatkowego. Z początkiem 2014 roku moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być generalnie zależny od faktu wystawienia faktury. W większości przypadków będzie on powstawał w chwili dostawy towarów lub wykonania usługi. Większość dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego, będzie z tym dniem uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami. Dotyczy to m.in. dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków oraz takich usług jak budowlane, telekomunikacyjne, leasingowe, itp. Nowe przepisy nie przewidują także szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego m.in.: dla licencji oraz usług transportowych (jak ma to miejsce obecnie).

Zmiana ta wymusi na podatnikach konieczność dokładnego monitorowania dnia faktycznej dostawy towarów lub wykonania usługi. O ile określenie momentu wykonania usługi nie powinno budzić większych wątpliwości (już dzisiaj, bowiem ustawodawca posługuje się tym terminem), o tyle prawidłowe określenie momentu dostawy towarów może powodować już nieco większy problem.

Trudno, bowiem uznać dzień dostawy towarów za tożsamy z dniem wydania towarów, do którego ustawao VAT odwołuje się obecnie. Dostawa towarów w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei wydanie towarów należy postrzegać w kategoriach czynności faktycznych. Dodatkowo, obecnie obowiązujący przepis nie precyzuje, komu towary powinny być wydane, aby powstał obowiązek podatkowy tj. nabywcy czy np. przewoźnikowi.

Może się, zatem zdarzyć, że po dokonaniu dostawy towary będą przechowywane w magazynie sprzedawcy przez jakiś czas, a następnie zostaną wydane kupującemu. W takiej sytuacji dostawa towarów nastąpi wraz z przeniesieniem na nabywcę władztwa ekonomicznego (tj. postawieniem towarów do dyspozycji nabywcy), podczas gdy wydanie towarów będzie miało miejsce dopiero w momencie wydania nabywcy towarów z magazynu. Dość często tego rodzaju „rozjazd” czasowy pomiędzy dostawą towarów a ich wydaniem, występuje w przypadku eksportu towarów. Wydanie towaru z magazynu występuje wówczas znacznie wcześniej niż przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, które może nastąpić np. dopiero po wykonaniu formalności wywozowych.

Obecnie wydanie z magazynu stanowi najczęściej moment, od którego należy liczyć 7-dniowy termin na wystawienie faktury. Od 1 stycznia 2014 roku wydanie towarów z magazynu nie będzie stanowiło punktu odniesienia. Dopiero przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami będzie punktem wyjścia dla określenia wymagalności podatku. Wejście w życie nowej zasady ogólnej dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego może w istotny sposób wpłynąć na rozliczenia podatników wykonujących sprzedaż pod koniec danego miesiąca.

Obecne przepisy pozwalają, bowiem „przenieść” rozliczenie VAT należnego na następny miesiąc w sytuacji, gdy faktura wystawiana jest w miesiącu następującym po miesiącu wydania towarów/wykonaniu usługi. Na gruncie znowelizowanych przepisów ustawy o VAT wystawienie faktury w kolejnym miesiącu nie wpłynie już zasadniczo na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 16-17 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.).

Comments are closed.