Od 2014 roku większa swoboda w wystawianiu faktur.

W 2014 roku podatnik zwolniony wystawi fakturę na życzenie klienta

Od 1 stycznia 2014 r. zmienią się terminy wystawiania faktur. Podatnicy będą musieli zafakturować sprzedaż najpóźniej 15 dnia miesiąca następujące po miesiącu dostawy towarów lub wykonania usługi. Zasada ta znajdzie zastosowanie także do faktur zaliczkowych.

Z początkiem 2014 roku zmienią się zasady powstawania obowiązku podatkowego. Przepisy nie będą już w większości wypadków uzależniać powstania tego obowiązku od momentu wystawienia faktury.
W konsekwencji rola faktury zostanie zredukowana do dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Wystawiona na nowych zasadach faktura będzie mogła dokumentować wszelkie transakcje (dla danego kontrahenta) wykonane w danym miesiącu. Dla wielu podatników zmiana przepisów oznacza istotne odciążenie administracyjne. Zdejmie bowiem z nich obowiązek wystawiania znacznej liczby dokumentów, które będą mogły zostać zredukowane do kilku faktur zbiorczych.

W przyszłym roku zmieni się także generalna zasada dotycząca najwcześniejszego momentu wystawiania faktur. Zasadniczo dokumentów tych nie będzie można wystawić wcześniej, niż 30 dnia przed dostawą towaru, wykonaniem usługi lub wcześniejszym otrzymaniem całości lub części zapłaty.

Od tej reguły przewidziano wyjątki. Dotyczą one m.in.:

  • usług budowlanych i budowlano-montażowych (fakturę wystawimy najpóźniej 30 dnia od wykonania usługi),
  • dostawy książek drukowanych (faktura powinna zostać wystawiona najpóźniej 60 dnia od dnia wydania towarów),
  • czynności polegającej na drukowaniu książek (termin graniczny wyznacza w tym przypadku 90. dzień od wykonania tej czynności).

Należy pamiętać także, że obecnie podatnicy zwolnieni z opodatkowania nie muszą wystawiać faktur. Począwszy od następnego roku będą musieli to zrobić na żądanie nabywcy. Kupujący będzie miał na to 3 miesiące liczone od końca miesiąca, w którym dostarczono mu towar lub wykonano usługę.

Ważne zmiany dotyczą także zasad korygowania obrotu w przypadku nie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Podatnik będzie mógł to zrobić, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • udokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej oraz
  • z posiadanej przez niego dokumentacji będzie wynikało, że nabywca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Do spełnienia pierwszej z wymienionych przesłanek powinno wystarczyć posiadanie przez podatnika zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji, zawierającej fakturę korygującą (także korespondencja e-mailowa w przypadku e-faktury). Natomiast do spełnienia drugiej przesłanki powinien wystarczyć dowód zapłaty czy korespondencja handlowa, umożliwiająca określenie rzeczywiście zapłaconej kwoty z tytułu danej transakcji.

Podstawa prawna:

Art. 29a ust. 15, art. 106i ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku.

 

Comments are closed.