Odliczenie VAT od paliwa wstrzymane do połowy 2015 roku!

Przy zakupie samochodu osobowego podatnik będzie mógł odliczyć 50% VAT. Jednak do 30 czerwca 2015 roku nie będzie mógł odliczać podatku od paliwa do jego napędu. Takie ograniczenia zawiera art. 11 projektu ustawy z 9 stycznia 2014 r. nowelizującej ustawę o VAT.

Z uwagi na skutki budżetowe wynikające z wprowadzenia możliwości odliczania 50% kwoty podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych do napędu pojazdów wykorzystywanych do celów „mieszanych” (czyli do działalności gospodarczej i do celów prywatnych), ustawodawca zamierza pozostawić do 30 czerwca 2015 roku zakaz odliczenia podatku dla nabywanych paliw do pojazdów objętych zasadą stand still (art. 11 projektu ustawy nowelizującej). Zakaz ten ma dotyczyć samochodów osobowych oraz innych pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie przekracza 3,5 tony, w których liczba miejsc siedzących (razem z kierowcą) wynosi:

1 – jeśli dopuszczalna ładowność nie przekracza 425 kg,

2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

3 lub więcej – gdy dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Należy pamiętać, że pojazdy, które nie mają w stosownych dokumentach określonej dopuszczalnej ładowności, uznaje się z auta osobowe. Przepis ten nie będzie miał zastosowania jedynie w przypadku, gdy podatnik będzie wykorzystywał auto wyłącznie do celów działalności gospodarczej..

Ograniczenie to jest zdaniem ustawodawcy zgodne z przepisami unijnymi, gdyż Polska jest uprawniona do zachowania ograniczeń w odliczaniu jakie posiadała na dzień wejścia do Unii Europejskiej na podstawie ad. 176 dyrektywy 2006/112/WE. Nie jest też zobowiązana do wdrożenia decyzji wykonawczej w całości (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie o sygn. akt C-395/11).

Może się jednak okazać, że wprowadzenie takiego wyłączenia będzie naruszało zarówno art. 176 dyrektywy 2006/112 jak i samą decyzję derogacyjną Rady Europy. Wskazuje ona, że zakres zezwolenia dotyczy ograniczenia do 50% kwoty VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o DMC nie przekraczającej 3,5 tony (także wydatków na zakup paliwa). Uzyskana derogacja nie pozwala natomiast na całkowite wyeliminowanie prawa do odliczenia VAT od paliw do samochodów innych niż osobowe.

Wydatki na paliwa dotyczące pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej będą odliczane na zasadach ogólnych. Oznacza to, że będzie w stosunku do nich przysługiwało pełne prawo do odliczenia, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT.

Etap legislacyjny:

Projekt ustawy z 9 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (obecnie projekt jest przedmiotem konsultacji międzyresortowych

Comments are closed.