Opodatkowani ryczałtowo nie korzystają ze wszystkich ulg

Przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową oraz opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na złożenie zeznań za 2013 rok mają czas do 31 stycznia 2014 r. Kartowicze muszą złożyć PIT-16A, a ryczałtowcy PIT-28.

Podatnicy płacący podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oprócz złożenia rozliczenia rocznego, muszą też wpłacić ryczałt za ostatni okres rozliczeniowy 2013 roku, tj. za grudzień albo za IV kwartał.

Deklarując wysokość należnego ryczałtu, podatnik może zmniejszyć przychody o:

– stratę z lat ubiegłych, jednak nie więcej niż o 50% jej wysokości;

– zapłacone w ciągu roku składki na ubezpieczenie społeczne;

– wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego;

– wydatki na cele rehabilitacyjne;

– wydatki na Internet do 760 zł. Od 2013 roku obowiązuje tu jednak    zmiana. Osoba, która
w ubiegłym roku skorzystała z tej preferencji po raz pierwszy, w rozliczeniu za 2013 rok ostatni raz może odliczyć wydatki na      Internet;

– darowizny dla organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz krwiodawstwa;

– odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na cele mieszkaniowe (ulga odsetkowa).

W przypadku gdy przychody opodatkowane są różnymi stawkami ryczałtu, obniżenia o wymienione wydatki podatnik dokonuje proporcjonalnie, czyli na podstawie stosunku wysokości przychodów opodatkowanych daną stawką do wysokości przychodów ogółem. Kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można ponadto obniżyć o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne
w wysokości nie większej niż 7,75% podstawy ich wymiaru. Natomiast ryczałtowcy nie mogą pomniejszyć ryczałtu z tytułu ulgi rodzinnej.

Osoby, które chcą rozliczać się na podstawie ryczałtu, muszą pamiętać, że wartość przychodów w 2013 roku nie mogła przekroczyć 150.000 euro, w przeliczeniu stanowi to 633.450 zł. Ograniczenie to nie ma zastosowania do podatników płacących ryczałt z tytułu najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.

Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, jak również sporządzania spisu z natury na koniec roku. Ustalenie wysokości należnego podatku dochodowego leży bowiem po stronie organu podatkowego (w wydawanej decyzji), a nie podatnika. Jedyne odliczenie, jakie przysługuje kartowiczom, to zmniejszenie podatku płaconego za poszczególne miesiące w ciągu roku o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% jej podstawy. W tym celu do 31 stycznia 2014 r. składają deklarację PIT-16A, w której wykazują odliczone kwoty.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia naczelnikowi skarbowemu w wymaganym terminie. Jeśli podatnicy już wcześniej złożyli tego typu oświadczenie, to będzie ono wywierało skutki prawne w kolejnym roku. Oznacza to, że nie trzeba składać nowego oświadczenia do 20 stycznia 2014 r., by odprowadzać podatek dochodowy w formie ryczałtu lub karty podatkowej.

Jedynym wyjątkiem są przychody uzyskiwane z najmu rzeczy wchodzących do wspólnego majątku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa. Jeśli małżonkowie chcą, aby ryczałt rozliczał tylko jeden z nich, to muszą złożyć wspólne oświadczenie o takim wyborze do 20 stycznia 2014 r.

 

Comments are closed.