Organizacja poniesie podwójną karę za niezłożenie sprawozdania

Planowane zmiany przepisów przewidują wprowadzenie podwójnej odpowiedzialności za niezłożenie sprawozdań – z jednej strony za niedopełnienie tego obowiązku wobec sądu rejestrowego, z drugiej – wobec urzędu skarbowego.
Kierownik fundacji czy stowarzyszenia ma obowiązek składać roczne sprawozdanie finansowe w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia bądź upływu terminu. Sprawozdanie składa się we właściwym rejestrze sądowym wraz z opinią biegłego rewidenta (jeżeli podlegało badaniu) oraz odpisem uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu i podziale zysku lub pokryciu straty.Niedopełnienie tego obowiązku stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności. W poprzednich latach czyny takie – mimo że wprost w przepisach były penalizowane – nie cieszyły się szczególną uwagą organów ścigania. Obecnie jednak nastąpiła zmiana w tym zakresie. Praktyka pokazuje, że zwykle kara sprowadza się do grzywny w granicach 1.000 zł, jednak należy pamiętać, że sąd karny może również orzec o zakazie pełnienia funkcji w organizacji czy wykonywania określonego rodzaju działalności.Przekazanie do urzędu skarbowego

Obecnie fundacje i stowarzyszenia zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują je do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania, w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badania.

Projektowane przepisy wprowadzają sankcję za niedopełnienie tych czynności. Niezłożenie w terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie stanowiło wykroczenie skarbowe, zagrożone karą grzywny. W praktyce zapewne większość spraw zakończy się w postępowaniu mandatowym, jednak warto pamiętać, że mandaty nakładane przez urzędników skarbowych potrafią być wysokie.

Sankcje karne skarbowe wejść mają w życie od 1 stycznia 2014 r.

Dopełnienie formalności

Niedopełnienie prostych obowiązków przez kierownika stowarzyszenia czy fundacji może kosztować go kilka tysięcy złotych. Warto więc nie tylko dopilnować, by w przyszłych latach sprawozdania terminowo trafiały do odpowiednich organów, ale również sprawdzić, czy obowiązki te zostały dokonane w przeszłości.

Źródło:

– projekt z 12 lutego 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Comments are closed.