Przedsiębiorca zaliczy do kosztów wydatki na bilety dla pracowników

Zwrócone pracownikom wydatki na zakup biletów miesięcznych pracodawca może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych. Jednak istotne jest, aby pracodawca był zobowiązany do świadczenia takich wydatków na podstawie układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy bądź umów o pracę zawieranych z pracownikami.

Jeśli przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu pracownikom wydatków na zakup biletów miesięcznych, to wydatki te są związane z zatrudnieniem pracowników i można zaliczyć je do tzw. kosztów pracowniczych, które są pośrednio związane z uzyskaniem przychodów. Należności wypłacane z tytułu umowy o pracę stanowią koszt podatkowych pracodawcy w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub pozostawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi należności te można zaliczyć do kosztów w momencie ich wpłaty pracownikowi lub pozostawienia ich do dyspozycji pracownika.

Oznacza to, że np. jeśli z umowy o pracę wynika, że wynagrodzenie jest wpłacane za dany miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, to jeśli spółka w tym terminie wypłaci wynagrodzenie (w którym będzie również zwrot kosztów biletów miesięcznych) może zaliczyć te wydatki do kosztów miesiąca, za który wypłaca wynagrodzenie. Jeśli jednak nie dotrzyma terminu, to wydatki na wynagrodzenie może zaliczyć do kosztów dopiero w miesiącu, w którym je wypłaci.

Comments are closed.