Straty z działalności gospodarczej z lat ubiegłych można rozliczyć

O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Jednak wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Przyjęty przez ustawodawcę pięcioletni okres na rozliczenie straty to czas maksymalny, po upływie którego nieodliczona część straty przepada. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem podatnika do jej rozliczania przez cały ten okres. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać tego w krótszym czasie, jednak nie w całości w jednym roku. W każdym z omawianych pięciu lat podatnik ma bowiem prawo obniżyć dochód o 1/2 straty. Przyjęcie maksymalnej wysokości odliczenia oznacza, że przy wystarczająco wysokim dochodzie do rozliczenia może dojść w ciągu dwóch lat.

Comments are closed.