Wartość środka trwałego wzrasta w wyniku modernizacji

Jeżeli prace inwestycyjne związane ze środkiem trwałymi mają na celu jego unowocześnienie i podniesienie jego wartości technicznej i użytkowej , to należy je potraktować jako modernizację środka trwałego. Ulepszenie środka trwałego ma miejsce, gdy prace inwestycyjne skutkują wzrostem wartości technicznej i użytkowej tego środka, a wydatki poniesione w danym roku podatkowym przekraczają 3.500 zł.

Na gruncie przepisów podatkowych, zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego można zostać dokonane, jeżeli doszło do trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej tego środka .Remont środka trwałego ma miejsce wtedy, gdy nie zmienia się charakter, funkcjonalność i przeznaczenie tego środka, a prace mają na celu wyłącznie przywrócenie jego pierwotnej wartości użytkowej. Wymiana istniejących (starych) odcinków sieci cieplnych będzie więc remontem środka trwałego, jeżeli nie zmienią się cechy użytkowe sieci. Jeśli wskutek wymiany części środka trwałego nie dojdzie do jego ulepszenia , to prace takie należałoby zakwalifikować do prac remontowych. Oznacza to, że wydatki na ten cel poniesione można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Comments are closed.