Większa ulga na dzieci 2014 w PIT

 W rozliczeniu za 2014 rok rodzice i opiekunowie mają prawo do skorzystania z nowych przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej (ulga na dzieci 2014). Najwięcej zyskają rodziny wielodzietne, które w przypadku trzeciego i czwartego dziecka odliczą o 20 procent więcej niż w poprzednich latach. Ponadto, jeśli ulga będzie wyższa niż podatek do zapłaty, urząd skarbowy zwróci podatnikowi różnicę.

Prawo do odliczenia przysługuje na każde małoletnie dziecko, pozostające pod opieką podatnika będącego rodzicem biologicznym, zastępczym lub opiekunem prawnym (art. 27f ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z ulgi mogą skorzystać także rodzice pełnoletnich dzieci, które:./.

– nie ukończyły 25 roku życia

– kontynuują naukę w szkołach i nie zarobiły w 2014 roku więcej niż /3089 zł /.

– otrzymywały w 2014 roku zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną niezależnie od wieku…

Z przywileju mogą korzystać tylko podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), w tym także przedsiębiorcy. Ponadto dzieci nie mogą pozostawać w związku małżeńskim ani być umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Ile można odliczyć w PIT za 2014 rok? Zgodnie z nowelizacją ustawy o pdof, kwota odliczenia na trzecie dziecko wzrosła o 331,92 zł i wynosi 2000,04 zł. Natomiast na czwarte i każde kolejne dziecko rodzice będą mogli odpisać o 475,92 zł więcej, czyli 2700 złotych. Nie zmieni się natomiast wysokość odpisu na pierwsze i drugie dziecko. W tym przypadku wysokość ulgi nadal wynosi 1112.04 zł. Dodatkowo, rodzice jednego dziecka nie mogą zarobić w ciągu roku więcej niż 112 tysięcy złotych (ten sam limit dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko), a jeśli nie są małżeństwem i nie rozliczają się wspólnie – limit wynosi 56 tysięcy złotych na każdego z nich. Limit nie obowiązuje przy większej liczbie dzieci.

Ulga na dzieci 2014 w rozliczeniu rocznym (PIT za 2014 rok) – wysokość

(Podstawa prawna art. 27f ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  1. dziecko 1112.04 zł 92.67 zł
  2. dziecko 1112.04 zł 92.67 zł
  3. dziecko 2000.04 zł 166.67 zł
  4. dziecko 2700.00 zł 225.00 zł

/Wysokość ulgi sumuje się w zależności od liczby dzieci. Rodzice trójki dzieci odliczą zatem za pełen rok w sumie 4224,12 zł, a czwórki – 6924,12 zł. Jeśli wysokość podatku będzie niższa, to ulga nie tylko „wyzeruje” zobowiązanie wobec fiskusa, ale również pozwoli na zwrot nadwyżki podatnikowi. Jedynym warunkiem jest to, żeby całkowita kwota odliczenia nie przekroczyła wysokości odprowadzonych w 2014 roku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

/Przykład:./

Rodzice trójki dzieci rozliczają się wspólnie. Za 2014 rok mają do zapłaty 2500 zł. podatku. W tym okresie odprowadzili 5000 złotych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mogą jednak skorzystać z ulgi i odliczyć 4224,12 złotych. Nie tylko zatem nie zapłacą fiskusowi, ale jeszcze otrzymają zwrot w wysokości 1724,12 zł. /4224,12 zł – 2500 zł/

Gdyby nie nowelizacja ustawy,rodzice żadnego zwrotu by nie otrzymali.

Co więcej, termin zwrotu podatku skrócono o 2 miesiące. Podatnicy korzystający z odliczeń otrzymają pieniądze w ciągu 30 dni od momentu złożenia zeznania podatkowego za rok 2014.,.

Wszystkie odliczenia należy wypisać w załączniku do zeznania podatkowego PIT-0. Ulga prorodzinna jest bardzo korzystna ponieważ odlicza się ją nie od dochodu, ale od podatku. Pełną kwotę odliczenia należy wpisać w polach 41 i 42 części C załącznika PIT- O. W pozycji 40 tego załącznika natomiast trzeba wpisać, ilu dzieci ulga dotyczy.

Podatnik korzystający z odliczenia w części E musi podać dane identyfikacyjne dzieci, włącznie z numerem PESEL. Dodatkowo, na żądanie Urzędu Skarbowego zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia.

1- odpis aktu urodzenia dziecka,

2- zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez pełnoletnie dziecko.

3- zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego.,./ lub inny dokument potwierdzający prawo do odliczenia.

 W niektórych przypadkach prawo do odliczenia nie przysługuje przez cały rok, ale tylko przez kilka jego miesięcy.

W przypadku:

1- urodzenia dziecka w trakcie roku

2- podjęcia pracy przez pełnoletnie dziecko

3- ślubu dziecka

W takim przypadku wysokość ulgi oblicza się, biorąc pod uwagę tylko te miesiące, w których podatnik miał do niej prawo i te miesiące zaznacza w części E załącznika PIT-O.(tj. roczną kwotę odpisu dzieli się przez 12 otrzymując miesięczną kwotę ulgi).

/Przykład:./

Rodzicom jednego dziecka w październiku 2014 roku urodziło się drugie dziecko. W takim przypadku wysokość ulgi wyniesie 1112,04 zł za pierwsze dziecko i 278,01 za drugie dziecko – /październik, listopad i grudzień/./Zatem będą mogli odliczyć 1390,05 zł . za dwójkę dzieci.

/Przykład:./

Rodzice dwóch niepełnoletnich córek w lipcu wydali jedną z nich za mąż. Za 2014 rok będą mogli odliczyć 1112.04 zł. za pierwszą córkę i 556,02 zł za drugą córkę /czyli za okes 6-ciu miesięcy dla drugiej córki/. Razem kwota ulgi w zeznaniu za rok 2014 wyniesie 1668.06 zł .

WAŻNE:

Podatnicy , którzy ze względu na niską kwotę podatku należnego nie odliczą całej kwoty ulgi , załączają do zaznania załącznik PIT/UZ , wykazują w nim kwotę ulgi , która podlega zwrotowi , nie odliczonej od podatku .

Trzeba pamiętać , że kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegające odliczeniu , pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu rocznym PIT-36L lub PIT-28./.

Doradca Podatkowy Urszula Kępińska./

* PDOF- podatek dochodowy od osób fizycznych

Większa ulga na dzieci 2014. Skorzystaj!

 

Comments are closed.