Wydatki na wymianę opon w służbowym aucie można zaliczyć do kosztów

Sposób rozliczania wydatków na wymianę opon zależy od tego czy auto to jest środkiem trwałym firmy. W przypadku samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione na zakup opon, ale tylko w granicach limitu wyznaczonego tzw. kilometrówką. Wymiana opon w służbowym aucie może być zaliczana do kosztów

Wydatki ponoszone na nabycie  opon do samochodu będącego środkiem trwałym firmy są kosztem uzyskania przychodu, ponieważ auto jest  wykorzystywane na cele prowadzonej działalności. Do kosztów podatkowych można zaliczyć  również wydatek poniesiony na usługę wymiany opon w takich autach.

Sposób  rozliczania  wydatków na  zakup  opon letnich do takich pojazdów zależy od tego, czy opony zostają nabyte w momencie zakupu samochodu, czy też już w momencie używania tego auta (tj. po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych).

Jeżeli firma nabywa samochód wraz z kompletem opon letnich, wartość tych opon powiększa wartość początkową samochodu, jako koszt związany z zakupem środka trwałego. Oznacza to, że w takich przypadkach wydatek poniesiony na zakup opon należy uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów przez odpisy amortyzacyjne, naliczane od całej wartości początkowej samochodu.

Podobnie będzie, w sytuacji gdy wydatek na opony letnie zostanie poniesiony przed oddaniem samochodu do używania (czyli do dnia wpisania go do  ewidencji środków trwałych). Również wtedy wartość takich opon powinna zwiększyć  wartość początkową samochodu i zostać rozliczona w kosztach przez odpisy amortyzacyjne, dokonywane od całej wartości tego pojazdu.

Natomiast wydatek na zakup opon do samochodu, który jest już używany w firmie (wpisany został do ewidencji środków trwałych), można zaliczać bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów.

Comments are closed.