Zmiany w VAT wchodzące w życie 1 kwietnia 2013 r. ułatwią rozliczania

 

Już niebawem, bo 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie część przepisów dużej nowelizacji ustawy o VAT. W znacznej mierze są to zmiany porządkujące i eliminujące niezgodności polskich przepisów z prawem unijnym oraz uwzględniające wyroki sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zmiany w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wynikają z art.1 ustawy z 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 35) – dalej: nowelizacja. Wśród zmienianych przepisów warto wskazać na nowe definicje: importu i eksportu towarów, terenów budowlanych, próbek oraz podatnika.

Nowelizacja doprecyzowała definicje

Modyfikacja definicji importu towarów została dopasowana do terminologii użytej w przepisach dotyczących ustalania miejsca importu towarów. Należy pamiętać, że nowelizacja uchyla od 1 kwietnia 2013 r. art. 36 ustawy o VAT. Nowa definicja importu towarów ma w założeniu wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczące kraju rozliczaniu importu towarów w sytuacji, gdy towar został zaimportowany w innym kraju UE.

Z kolei zmianę definicji eksportu towarów ustawodawca tłumaczy koniecznością precyzyjnego dostosowania przepisów ustawy o VAT do przepisów Dyrektywy 112/2006, w której eksport rozumiany jest, jako dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych poza terytorium Unii Europejskiej niezależnie od tego gdzie towary te zostały objęte procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych.

W konsekwencji od 1 kwietnia 2013 r. eksport towarów występuje także w sytuacji, gdy towary będą objęte procedurą wywozu również w każdym innym niż Polska kraju UE. Oznacza to, że po wejściu w życie tych przepisów, zwiększy się możliwość uznawania transakcji za eksportowe, a co za tym idzie – stosowania do nich 0% stawki VAT.

Trzeba pamiętać, że art. 2 pkt 8 ustawy o VAT także w brzmieniu sprzed zmiany, powinien być interpretowany zgodnie z przepisami unijnymi, co zostało potwierdzone w orzecznictwie (zob. uchwałę 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/12). Oznacza to, że zmiana definicji eksportu ma w zasadzie charakter formalny i sankcjonuje obowiązującą już wykładnie tego przepisu.

Comments are closed.