Zmiany zasad odliczania VAT od samochodów osobowych a amortyzacja jako koszt podatkowy.

Wprowadzenia od 1 kwietnia 2014 r. nowych zasad odliczania VAT od zakupu i innych wydatków związanych z samochodami osobowymi ma reperkusje których jak się wydaje ustawodawca nie przewidział, w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, a w szczególności w klasyfikowaniu niektórych wydatków jako koszty podatkowe.

Nie spełnienie wymagań uprawniających do odliczenia 100 % podatku naliczonego przy zakupie i innych wydatkach związanych z samochodem osobowym , czyli nie złożenie VAT-u 26 , nie określenie zasad użytkowania samochodu na cele związane z działalnością gospodarcza oraz nie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu ( art. 86 a ust. 4 Ustawy o VAT), jest w zasadzie równoznaczne z przyznaniem się ,że ten samochód nie służy podatnikowi tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej. Pojawiły się w związku z tym interpretacje organów skarbowych , z których wynika, że w takim przypadku odpisy amortyzacyjne nie są kosztami uzyskania przychodu,( np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr. ITPB1/415-1261/12/WM.)

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , jak i od osób prawnych nie warunkują uznania danego pojazdu czy urządzenia za środek trwały od tego czy jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z działalności gospodarczą. Wykorzystywanie pojazdu w prowadzonej działalności gospodarczej powoduje , iż wydatki poniesione na jego użytkowanie mogą zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodów. Poniesienie danego wydatku , czyli min zakup samochodu ,musi mieć związek z uzyskaniem przychodu , czyli spełniać przesłanki zawarte w art. 22ust.1 ustawy o PIT czy , analogicznie , art.15 ust.1 ustawy o CIT. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29.01.2009 r. sygn.akt IIFSK 1470/07 <..wykładnia art.22a ust 1 oraz 23a pkt.1 ustawy o podatku doch. od osób fiz. nie daje podstaw do przyjęcia ,że z uprawnienia do dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie mogą korzystać podatnicy wykorzystujący środki trwałe poza potrzebami związanymi z działalnością gospodarczą również do innych celów. Brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dotyczy wyłącznie podatników niewykorzystujących w ogóle tych środków na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.”

Jeżeli więc dany samochód może być , stosownie do art. 22 a ust.1 u.o.p.d.o.f czy art. 16a ust.1 u.o.p.d.o.p , uznany za środek trwały , czyli:

– jest własnością lub współwłasnością podatnika,

– jest kompletny i zdatny do użytku ,

– jego przewidywany okres użytkowania jest więcej niż rok, oraz

– służy do celów prowadzonej działalności gospodarczej ,

może być uznany za środek trwały a dokonane odpisy amortyzacyjne – za koszt podatkowy.

Doradca Podatkowy  Urszula Kępińska.

Comments are closed.