W 2014 roku limity podatkowe w górę

Od nowego roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie przedsiębiorca, którego przychód
w 2013 r. nie przekroczy 5.068.000 zł. Z kolei w 2014 roku firmy, których przychody za obecny rok
wyniosą co najmniej 5.059.560 zł, będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit ten jest wyższy w porównaniu z 2013 rokiem o 123.000 zł.

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

W 2014 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2013 rok wyniosą, co najmniej 1.200.000 euro.

Kwotę 1.200.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2013, średni kurs euro 30 września 2013 r. wyniósł 4,2163 zł.

A zatem:

1.200.000 euro x 4,2163 zł = 5.059.560 zł.

Jeżeli w 2013 r. przychody jednostki wyniosą co najmniej 5.059.560 zł, to w 2014 roku, będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe. W przyszłym roku limit będzie wyższy w porównaniu z 2013 rokiem
o 123.000 zł.

W 2013 r. wynosi 4.936.560 zł.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

Mały podatnik w VAT

W 2014 r. status małego podatnika VAT będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Po przeliczeniu będzie to 5.068.000 zł.

Małym podatnikiem jest także prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Po przeliczeniu będzie to kwota 190.000 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Kurs euro 1 października 2013 r. był równy 4,2230 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2013).

1.200.000 euro x 4,2230 zł = 5.067.600 zł. Po zaokrągleniu jest to 5.068.000 zł.

45.000 eurox 4,2230 zł = 190.035 zł. Po zaokrągleniu jest to 190.000 zł.

W2013 r. kwota graniczna wynosiła 4.922.000 zł oraz 185.000 zł.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Mały podatnik w podatku dochodowym

W 2014 r. małym podatnikiem będzie osoba, której przychód w 2013 r. nie przekroczył 1.200.000 euro.

W przeliczeniu będzie to 5.068.000 zł.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego,
w zaokrągleniu do 1.000 zł. 1 października 2013 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2230 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2013).

1.200.000 euro x 4,2230 zł =5.068.000 zł.

W 2013 roku kwota graniczna wynosi 4.922.000 zł.

Podstawa prawna: art. 5a pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),

art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w przypadku przychodów:

– z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,

– wyłącznie z tytułu udziału w spółce – od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników,

– jeżeli przychody tych podatników za 2013 r. nie przekroczą równowartości w złotych 150.000 euro, niezależnie od tego, w jakiej formie podatnik był wtedy opodatkowany.

Zatem kwotą graniczną w 2014 r. będzie 633.450 zł (w 2013 r. kwotą graniczną było 615.300 zł).

Kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2013 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

1. samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, czyli 105.575 zł (w 2013 r. kwotą graniczną było 102.550 zł),

2. w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą 25.000 euro, czyli 105.575 zł (w 2013 r. kwotą graniczną było 102.550 zł).

Jeżeli podatnik nie przekroczył tej kwoty, w roku 2014 nadal może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w 2014 r. ma zawsze prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 4-6, art. 7, art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Limit ten jest wyższy w porównaniu z 2013 rokiem o 123.000 zł.

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

W 2014 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2013 rok wyniosą, co najmniej 1.200.000 euro.

Kwotę 1.200.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2013, średni kurs euro 30 września 2013 r. wyniósł 4,2163 zł.

A zatem:

1.200.000 euro x 4,2163 zł = 5.059.560 zł.

Jeżeli w 2013 r. przychody jednostki wyniosą co najmniej 5.059.560 zł, to w 2014 roku, będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe. W przyszłym roku limit będzie wyższy w porównaniu z 2013 rokiem
o 123.000 zł.

W 2013 r. wynosi 4.936.560 zł.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

Mały podatnik w VAT

W 2014 r. status małego podatnika VAT będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Po przeliczeniu będzie to 5.068.000 zł.

Małym podatnikiem jest także prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Po przeliczeniu będzie to kwota 190.000 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Kurs euro 1 października 2013 r. był równy 4,2230 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2013).

1.200.000 euro x 4,2230 zł = 5.067.600 zł. Po zaokrągleniu jest to 5.068.000 zł.

45.000 eurox 4,2230 zł = 190.035 zł. Po zaokrągleniu jest to 190.000 zł.

W2013 r. kwota graniczna wynosiła 4.922.000 zł oraz 185.000 zł.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Mały podatnik w podatku dochodowym

W 2014 r. małym podatnikiem będzie osoba, której przychód w 2013 r. nie przekroczył 1.200.000 euro.

W przeliczeniu będzie to 5.068.000 zł.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego,
w zaokrągleniu do 1.000 zł. 1 października 2013 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2230 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2013).

1.200.000 euro x 4,2230 zł =5.068.000 zł.

W 2013 roku kwota graniczna wynosi 4.922.000 zł.

Podstawa prawna: art. 5a pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),

art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w przypadku przychodów:

– z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,

– wyłącznie z tytułu udziału w spółce – od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników,

– jeżeli przychody tych podatników za 2013 r. nie przekroczą równowartości w złotych 150.000 euro, niezależnie od tego, w jakiej formie podatnik był wtedy opodatkowany.

Zatem kwotą graniczną w 2014 r. będzie 633.450 zł (w 2013 r. kwotą graniczną było 615.300 zł).

Kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2013 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

1. samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, czyli 105.575 zł (w 2013 r. kwotą graniczną było 102.550 zł),

2. w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą 25.000 euro, czyli 105.575 zł (w 2013 r. kwotą graniczną było 102.550 zł).

Jeżeli podatnik nie przekroczył tej kwoty, w roku 2014 nadal może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w 2014 r. ma zawsze prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 4-6, art. 7, art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Nasze biuro rachunkowe chętnie udostępnia wszelkie aktualności podatkowe dla Państwa wygody.

Comments are closed.