W 2014 roku wzrost stawek podatków i opłat lokalnych

Od 2014 roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Znane są już maksymalne stawki , które będą obowiązywały od przyszłego roku. Minister finansów wydał obwieszczenie w tej sprawie.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie:

 Podatek od nieruchomości

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1m2 powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,46 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od środków transportu

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 818,17 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.364,92 zł,

c) powyżej 9 ton – 1.637,89 zł,

d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3.125,56 zł.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego

1) przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.910,85 zł;

2) przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

–   do 36 ton włącznie – 2.415,84 zł

–   powyżej 36 ton – 3.125,56 zł.

Od przyczep lub naczep

a) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.637,89 zł,

b) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

–   do 36 ton włącznie – 1.910,85 zł,

–   powyżej 36 ton – 2.415,84 zł.

 Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

–   mniejszej niż 30 miejsc – 1.910,85 zł,

–   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.415,84 zł.

Inne podatki i opłaty

Rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat, z tym że:

–   stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 764,62 zł dziennie,

–   stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających

korzystne właściwości klimatyczne, walory    krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,19 zł dziennie,

–   stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony   uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,11 zł dziennie,

–   stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,30 zł dziennie,

–   stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 121,01 zł rocznie od jednego psa.

 Podstawa prawna: 

obwieszczenie ministra finansów z dn. 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 9 września 2013 r. poz. 724).

Comments are closed.