Jesteś pracodawcą? PIT-11 przez Internet

W 2014 roku informację o dochodach pracownika w formie papierowej trzeba przekazać do urzędu skarbowego miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich, bo do końca stycznia. Jednak nie wszystkich pracodawców dotyczy ten termin. Fiskus wprowadza zmiany i narzuca obowiązek wysyłki dokumentów online.

Tak zwani mali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 5 osób i prowadzą księgowość samodzielnie, muszą przekazać do urzędu skarbowego papierowy PIT-11 do końca stycznia. Ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę, dlatego ostatecznie dokumenty trzeba przekazać 2 lutego. Można je wysłać za pomocą urzędu pocztowego lub złożyć osobiście w urzędzie.

Pozostałe firmy oraz biura rachunkowe mają obowiązek wysłać dokumenty drogą elektroniczną. Tutaj termin jest o miesiąc dłuższy, a ostateczna data wysyłki upływa 2 marca. Z tego rozwiązania mogą skorzystać również małe firmy /zatrudniające nie więcej niż 5 osób,/ dzięki czemu zyskają więcej czasu na wypełnienie formularzy.

Wydłużony termin przy wysyłce elektronicznej ma zmobilizować przedsiębiorców do tego, aby wysłali PIT on-line. Zmiana ta jest związana przede wszystkim z nowo wprowadzoną usługą – rozliczenie przez Urząd Skarbowy podatku PIT-37 za podatnika. Elektroniczna rejestracja dokumentów w systemie ma usprawnić wdrażanie nowego systemu.

PIT-11 pracownikowi trzeba przekazać do końca lutego bez względu na formę, /za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną./,

DEKLARACJE ELEKTRONICZNE:”

Duże firmy czy biura rachunkowe w większości wyślą PIT-11 za pomocą podpisu podpisu elektronicznego/kwalifikowanego/ Pozostałe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z e-Deklaracji, programu dostępnego na stronie ministerstwa finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Po wysyłce formularza PIT-11 za rok 2014 za pomocą programu e-deklaracje trzeba potwierdzić dane,w taki sam sposób jak przy elektronicznej wysyłce zeznań rocznych , czyli podając przychód za rok 2013. Deklarację PIT-11 trzeba przesłać do właściwego urzędu skarbowego, ze względu na miejsce zamieszkania pracownika. Jeżeli dokument trafi pod nieodpowiedni adres, to urzędy przekażą go miedzy sobą, o czym poinformują podatnika pisemnie.

Obowiązująca za rok 2014 jest wersja nr.21 Pit-u 11(nr.formularza jest widoczny w prawym dolnym rogu strony.)

W przypadku popełnienia błędu przy wypełnianiu deklaracji można zrobić korektę. Do ponownie wypełnionego dokumentu należy dołączyć pismo z wyjaśnieniem.,.

W deklaracji PIT-11 trzeba wykazać dochody uzyskane przez pracownika w całym 2014r.,biorąc pod uwagę daty wypłaty wynagrodzenia.(od stycznia do grudnia). Należy zwrócić uwagę na datę wypłaty.

                  

                       JAK WYPEŁNIĆ PIT-11 ZA ROK 2014.,.

 

Pracownik pracuje w zakładzie od 1 czerwca 2014 roku. Otrzymuje wypłatę do 10 dnia następnego miesiąca. W związku z tym w PIT-11 za 2014 rok pracodawca powinien wykazać dochodowy za okres od czerwca do listopada. Wypłatę za grudzień płatną w styczniu, trzeba będzie wykazać w deklaracji PIT-11 za rok 2015.

W lewym, górnym rogu formularza PIT-11 wpisuje się numer identyfikacji podatkowej NIP pracodawcy.

Część A

W części A trzeba wpisać nazwę urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja oraz wybrać jedną z opcji: złożenie informacji (gdy składana jest po raz pierwszy) lub korekta informacji.

Część B

Dane identyfikacyjne płatnika, to dane pracodawcy. W pole numer 7 służy do określenia rodzaju płatnika. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą właściwy jest wybór – osoba fizyczna.

Pole 8 wypełniają płatnicy, niebędący osobą fizyczną. Natomiast osoby fizyczne uzupełniają informacje w polu numer 9.

Część C

Część C, to dane pracownika: numer PESEL, dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko) adres zamieszkania.

Aby wypełnić powyższe dane, można posiłkować się dokumentami pracowniczymi z akt osobowych (na przykład kwestionariusz osobowy).

Część D

W części D trzeba zaznaczyć jeden z czterech kwadratów:

1 – pracownik jest zatrudniony tylko w jednym zakładzie pracy,

2 – pracownik jest zatrudniony w jednym zakładzie pracy, ale podpisał więcej niż jedną umowę,

3 – pracownik mieszka poza miejscowością, w której pracuje (nie otrzymuje tak zwanego dodatku za rozłąkę),

4 – pracownik podpisał więcej niż jedną umowę i zamieszkuje poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy (nie otrzymuje tak zwanego dodatku za rozłąkę).

Część E

Przy wypełnieniu części E pomocne będą listy płac za cały rok podatkowy i kartoteki pracownicze. Przychody ze stosunku pracy (umowy o pracę) należy wykazać w pozycji 25, i 30, przy czym pole 25, przeznaczone jest na przychody, od których zastosowanie mają zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Z kolei w polu 30, Wykazuje się przychody będące przedmiotem prawa autorskiego.

Koszty uzyskania przychodu wykazuje się w kwocie faktycznej w jakiej zostały naliczone, bez uwzględniania ustawowych limitów obowiązujących przy rozliczeniu. Na przykład, gdy pracownik podpisał dwie umowy o pracę i z obu umów zostały zastosowane koszty uzyskania przychodów w kwocie 111,25 za każdy miesiąc, wówczas w PIT-11 należy wykazać kwotę 2 670 zł, a nie kwotę obowiązującego limitu 2002,05 zł.

Deklaracji PIT-11 trzeba również wykazać składki ZUS społeczne (poz. 66.) oraz zdrowotne (poz. 68.) W przypadku składki zdrowotnej od podatku można odliczyć 7,75 procent liczonej od podstawy wymiaru składki.

Przykład:

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zarabia miesięcznie 1680 zł brutto. Pracował przez cały rok 2014. Obejmowały go standardowe koszty uzyskania przychodu w kwocie 111,25 zł miesięcznie.

W skali roku zarobił brutto 20 160.00 zł.

Roczne koszty uzyskania przychodu to 1335.00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne za pełny rok wynoszą 2763,96 zł (230,33 zł miesięcznie).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za pełny rok (podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi 1680-230.33=1449.67) w kwocie 7,75% podstawy to 1348,20 zł.

Zaliczki na podatek dochodowy za pełny rok wynoszą 984.00 zł (miesięcznie 82.00 zł).

Na końcu deklarację należy podpisać i ostemplować pieczątką firmową. Wskazane jest podać numer telefonu, co znacznie ułatwi kontakt ze strony urzędu w razie błędów.

Jeśli powstaną jakieś pytanie to odpowie na nie nasze biuro rachunkowe.

 

PIT-11_KOWALSKI_JANs1
PIT-11_KOWALSKI_JANs2

Comments are closed.