Kasy fiskalne w 2015 r. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów

Zostało już opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązków prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących ( Dz.U . z 7.11.2014, poz. 1544).Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Stanowi ono kontynuację założeń , których celem jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku za pomocą kas fiskalnych wszystkich podatników VAT , którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Od 1 stycznia 2015 r. do ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych , bez względu na wysokość obrotu , została zobowiązana nowa grupa podatników.

Są to prowadzący działalność w zakresie :

– napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

-usług wulkanizacyjnych,

-opieki medycznej, czyli lekarze i lekarze dentyści,

-usług prawniczych , z wyłączeniem notariuszy,

-doradztwa podatkowego,

– usług gastronomicznych stacjonarnych , w tym również świadczonych sezonowo,

– usług cateringowych,

-usług fryzjerskich , kosmetycznych i kosmetologicznych.

Zlikwidowano również zwolnienie ze względu na ilość odbiorców i wystawianych faktur. Do końca 2014 r. zwolnieni z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy kas fiskalnych byli podatnicy świadczący usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych jeśli spełniali łącznie następujące warunki :

1/każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika było udokumentowane fakturą , zawierającą dane identyfikujące odbiorcę oraz

2/liczba świadczonych usług , o których mowa wyżej , w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50 , a liczba odbiorców usług – 20.

Od 1 stycznia 2015 r. zwolnienie to już nie obowiązuje , tak więc można np. skorzystać ze zwolnienia określonego w pkt. 38 załącznika do rozporządzenia ,jeśli wszystkie zapłaty otrzymujemy za pomocą poczty lub banku na rachunek bankowy i prowadzimy ewidencje i dokumentację zapłat , z której jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dana zapłata dotyczyła.

Likwidacja tego zwolnienia spowoduje objęcie obowiązkiem fiskalizacji wielu podatników prowadzących niewielkie firmy , świadczących usługi dla kilku czy kilkunastu odbiorców.

Dodano natomiast zwolnienie z obowiązku ewidencji , dostawy towarów i świadczenia usług , które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( pkt 49 załącznika). Brak tego zwolnienia w obowiązujący do końca br. roku rozporządzeniu powodował sytuację , w których podatnik sprzedający np. samochód będący środkiem trwałym za 20.tys. zł. dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej musiał zakupić kasę i ją zafiskalizować, chociaż wykonywana przez niego podstawowa działalność gospodarcza nie rodziła takiego obowiązku, np. świadczył usługi tylko dla podmiotów gospodarczych.

Nowy zakres zwolnień z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku za pomocą kas fiskalnych , więc i nowe rozporządzenie ,obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.

Za dwa lata zobaczymy więc, jakie nowe niespodzianki przygotuje dla nas Ministerstwo Finansów.

Doradca Podatkowy Urszula Kępińska

Jeśli macie Państwo pytania do nas, to nasze biuro rachunkowe jest do dyspozycji.

Comments are closed.