Korekta podstawy opodatkowania nie tylko na podstawie paragonu

Przepisy ustawy o VAT nie nakładają na podatnika obowiązku posiadania oryginału paragonu fiskalnego w celu skorygowania podstawy opodatkowania w związku z uznaną reklamacją. Dokument dokonania sprzedaży powinien jednak zostać dołączony do ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji.

Z przepisów ustawy o VAT nie wynika wprost, w jaki sposób należy dokumentować zwroty i reklamacje.  art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się m. in. o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych, uznanych reklamacji. Z przepisu tego wynika jedynie, że o wartość reklamacji można skorygować podstawę opodatkowania wtedy, gdy jest ona prawnie dopuszczalna i udokumentowana. Natomiast sposób udokumentowania reklamacji nie został określony w przepisach.

Na podstawie powołanego przepisu, organy podatkowe wydały szereg interpretacji indywidualnych, z których wynika, że korekta podstawy opodatkowania w związku z uznaną reklamacją, może być dokonana również wtedy, gdy podatnik nie posiada oryginału paragonu fiskalnego Jako przykład powołać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 sierpnia 2011 r., sygn.

Niemniej, należy zwrócić uwagę na obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Nakładają one na podatników obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji uznanych reklamacji i zwrotów towarów. Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia, ewidencja taka powinna zawierać dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. W kontekście powołanej regulacji powstaje wątpliwość, co należy traktować jako „dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży”, tj. czy może nim być wyłącznie paragon fiskalny, czy w razie jego zagubienia można posłużyć się innymi dowodami. Niestety, na razie brak jest oficjalnych wyjaśnień Ministra Finansów w tym zakresie, należałoby więc według mnie przyjąć, że dokumentem takim może być paragon fiskalny względnie umowa.

A zatem, na gruncie przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r., skorygowanie sprzedaży w związku z uznaniem reklamacji, bez posiadania dokumentu dokonania sprzedaży, będzie się niestety wiązać z ryzykiem podatkowym. Co prawda, przepisy ustawy o VAT nie wymagają od podatnika posiadania oryginału paragonu fiskalnego w celu obniżenia podstawy opodatkowania, jednak nowe regulacje dotyczące zasad ewidencjonowania na kasie fiskalnej, ustanawiają wymóg prowadzenia odrębnej ewidencji reklamacji, która powinna zawierać m.in. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży.

Podstawa prawna:

art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

§ 3 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363)

Comments are closed.