Nowe zasady rozliczenia podatku VAT-7

Interlex prowadzi rozliczenia podatków Warszawa, ul. Derkaczy 34A

Reguły opodatkowania VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r. zostaną zweryfikowane po złożeniu deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy bieżącego roku.

Prawidłowe rozliczenie VAT uzależnione jest od określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Od 1 stycznia 2014 r. faktura nie jest już podstawą jego ustalania. Obowiązek podatkowy powstaje  w momencie dokonania  dostawy towarów lub wykonania usługi. Większość obowiązujących do końca ubiegłego roku przepisów dotycząca szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego została uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami. Dotyczy to m.in. dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków oraz takich usług jak budowlane, telekomunikacyjne, leasingowe. Nowe przepisy nie przewidują także szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego m.in. dla licencji oraz usług transportowych. Zmiana ta wymusiła na podatnikach konieczność dokładnego monitorowania dnia faktycznej dostawy towarów lub wykonania usługi. O ile określenie momentu wykonania usługi nie powinno budzić większych wątpliwości, o tyle prawidłowe określenie momentu dostawy towarów może powodować już nieco większy problem.

DOSTAWA.

Dostawa towarów w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Z kolei wydanie towarów należy postrzegać w kategoriach czynności faktycznych. Dodatkowo przepis nie precyzuje, komu towary powinny być wydane, aby powstał obowiązek podatkowy tj. nabywcy czy np. przewoźnikowi.

Może się zdarzyć, że po wykonaniu dostawy towary są przechowywane w magazynie sprzedawcy przez jakiś czas, a następnie zostają wydane kupującemu. W takiej sytuacji dostawa towarów następuje wraz z przeniesieniem na nabywcę władztwa ekonomicznego (tj. postawieniem towarów do dyspozycji nabywcy), podczas gdy wydanie towarów ma miejsce dopiero w momencie wydania nabywcy towarów z magazynu. Taka sytuacja , czyli różnica czasowa  miedzy przeniesieniem własności  towarów a ich wydaniem ma, często, miejsce w eksporcie. Wydanie towaru z magazynu następuje wówczas wcześniej niż przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, które może być np. dopiero po wykonaniu formalności wywozowych.

Od 1 stycznia 2014 r. dopiero przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jest punktem wyjścia dla określenia wymagalności podatku. Wejście w życie nowej zasady ogólnej dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w istotny sposób wpływa na rozliczenia podatników wykonujących sprzedaż pod koniec miesiąca. Obecne przepisy nie pozwalają już na przeniesienie rozliczenia VAT należnego na następny miesiąc w sytuacji, gdy faktura wystawiana jest w miesiącu następującym po miesiącu wydania towarów/wykonaniu usługi. Wystawienie faktury w kolejnym miesiącu nie wpływa, bowiem zasadniczo na moment powstania obowiązku podatkowego.

PODSTAWA OPODATKOWANIA:

Kolejnym bardzo ważnym elementem, który ma wpływ na prawidłowe rozliczenie podatku jest poprawnie ustalona podstawa opodatkowania. Jest nią obecnie wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dostawca towarów lub usług otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy. Do podstawy opodatkowania zaliczamy również   otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług. Podstawa opodatkowania w szczególności obejmuje koszty dodatkowe takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia. Nie wchodzą do niej natomiast udzielone nabywcy upusty i obniżki cen, uwzględnione w momencie sprzedaży.

Trzeba pamiętać, że z początkiem stycznia 2014 roku uchylone zostały specyficzne przepisy regulujące kwestię podstawy opodatkowania w odniesieniu do przypadków, gdy należność jest określona w naturze a także, gdy cena świadczenia nie została określona. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do dyrektywy oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (np. wyrok w sprawie Empire Stores Ltd, sygn. akt C-33/93 oraz Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats GA, sygn. akt C-154/80). W świetle tych orzeczeń podstawę opodatkowania stanowić powinna zapłata faktycznie otrzymana (lub która obiektywnie powinna być otrzymana), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów, czyli jak w ww. przypadkach – wartość rynkowa towaru/usługi.

W konsekwencji, od tego roku w takich przypadkach zastosowanie znajduje zasada ogólna w świetle, której podstawa opodatkowania określana jest w oparciu o wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu tych czynności. Zmiana ta jest bardzo istotna dla opodatkowania np. aportów, gdzie wciąż występują znaczne wątpliwości, w jaki sposób określać podstawę opodatkowania dla celów VAT.

ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO:

Podatnicy składający pierwszą w tym roku deklarację podatkowa powinni pamiętać, że od nowego roku zmianom uległy również przepisy dotyczące prawa do odliczania VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego  powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego dla nabytych towarów czy usług.. Rodzi to konieczność weryfikowania otrzymanych faktur pod tym kątem. Ta uwaga jest szczególnie istotna w kontekście wprowadzenia uprawnienia do wystawiana faktur na 30 dni przed dostawą bądź przedpłatą. W praktyce mogą, bowiem wystąpić przypadki, w których nabywca towarów bądź usługobiorca będą, co prawda dysponowali fakturą, ale obowiązek podatkowy od danej czynności powstanie dopiero w przyszłości.

Szczególnie uważni muszą być przedsiębiorcy, którzy mają do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). W takiej sytuacji prawo do odliczenia VAT powstaje także w momencie, w którym wystąpił obowiązek podatkowy. Odliczenie jest jednak możliwe dopiero po otrzymaniu faktury. Brak takiego dokumentu ogranicza możliwość odliczenia VAT od WNT, przy jednoczesnym obowiązku wykazania podatku należnego od tego zakupu. W konsekwencji rozliczenie VAT od tej transakcji nie jest neutralne dla przedsiębiorcy. Podatnik może odliczyć podatek naliczony, jeśli otrzyma fakturę potwierdzającą WNT w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji. Brak faktury w tym czasie oznacza konieczność pomniejszenia VAT naliczonego w deklaracji za okres, w którym termin ten upłynął. Korekta będzie dotyczyła kwoty wykazanej w przeszłości, jako VAT naliczony od WNT. Innymi słowy brak faktury będzie skutkował koniecznością „zwrotu” podatku naliczonego do urzędu skarbowego. Późniejsze otrzymanie faktury będzie oczywiście dawało możliwość powtórnego wykazania podatku naliczonego w bieżącej deklaracji VAT i odzyskania podatku z tytułu WNT.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 19a, art. 29a, art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Zdjęcie biurka. Rozliczenia podatków Warszawa

Zleć naM rozliczenia podatków Warszawa, ul. Derkaczy 34A, Interlex

 

 

Comments are closed.