Przekazanie wspólnikowi całości majątku przy likwidacji spółki nie podlega VAT

Na gruncie VAT czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, gdy nie wiążą się z działalnością gospodarczą. Taka sytuacja nie występuje w przypadku przekazania wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego majątku spółki. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2013 roku (sygn. akt III SA/Wa 1925/12).

W analizowanej sprawie w związku z planowaną likwidacją spółki,cały jej majątek ma zostać przekazany jednemu z dotychczasowych wspólników. Będzie on kontynuował działalność prowadzoną dotychczas przez spółkę. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego spółka spytała organ podatkowy, czy tego typu przekazanie majątku będzie podlegało VAT. Jej zdaniem będzie to czynność leżąca poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 marca 2012 r. (sygn. IPPP1/443-1718/11-2/AP) uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Na tą interpretację spółka wniosła skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się ze spółką, że przekazanie wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego majątku spółki jest czynnością nieodpłatną. Oznacza to, że podlega ona opodatkowaniu VAT na szczególnych zasadach. Sąd przypomniał, że przepisy zrównujące czynności nieodpłatne z odpłatnymi (tj. art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT) mogą mieć zastosowanie dopiero wtedy, gdy są spełnione przesłanki w nich określone. Tylko wtedy czynność nieodpłatna podlega VAT. Sąd zwrócił uwagę, że zarówno art. 7 ust. 2 jak i 8 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowują zdarzenia nieodpłatne wtedy, gdy nie wiążą się z działalnością gospodarczą podatnika. W omawianym stanie faktycznym warunek ten nie został spełniony.

Comments are closed.