Przekazanie wspólnikowi całości majątku przy likwidacji spółki nie podlega VAT

Na gruncie VAT czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, gdy nie wiążą się z działalnością gospodarczą. Taka sytuacja nie występuje w przypadku przekazania wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego majątku spółki. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2013 roku (sygn. akt III SA/Wa 1925/12). W analizowanej sprawie w związku […]