Ulga na dzieci – Nowe zasady

Ulga na dzieci 2015W dzienniku ustaw z dnia 23 października 2014 została opublikowana zmiana do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , dotycząca odliczenia  tzw. ulga na dzieci. Chociaż zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 201 5 r., nowe zasady będą miały zastosowanie również do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2014 r. , czyli będzie można z nich skorzystać składając zeznanie podatkowe za rok 201 4.

Wysokość odliczenia od podatku przypadająca na trzecie i każde kolejne dziecko podwyższono o 20 %. Tak więc podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcje opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania opieki :,,

– 92.67 zł- odpowiednio za pierwsze i drugie dziecko,,

-166,67 zł- na trzecie dziecko oraz,.

-255.00 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko..

W przypadku gdy kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od kwoty odliczonej , podatnikowi będzie przysługiwać zwrot tej nadwyżki , traktowanej jako nadpłata w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej , ale nie więcej niż łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazane w zeznaniu rocznym.

Ulga na dzieci. Doradca Podatkowy Urszula Kępińska

Comments are closed.