Wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów bez limitu

Remont to przywrócenie stanu pierwotnego środka trwałego poprzez wymianę elementów zużytych lub ich naprawę. W wyniku remontu nie wzrasta wartość użytkowa środka trwałego, lecz jedynie zostaje przywrócona wartość pierwotna. Wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów bez względu na limit. Ograniczenie „limitu” dotyczy wydatków na modernizację.

W przypadku remontu poniesione wydatki można zaliczyć bezpośrednio w koszty , co potwierdził  Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w piśmie z 14 czerwca 2010 r., nr ITPB3/423-139/10/MK, w którym czytamy:

poniesienie wydatków na prace mające charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie pierwotną zdolność użytkową środka trwałego, uprawnia, po spełnieniu przesłanek zawartych w przepisie art. 15 ust. 1 . ustawy o CIT, do zaliczenia ich w całości do kosztów uzyskania przychodów. Nie znajdzie w tym przypadku zastosowania art. 16g ust. 13 ww. ustawy, o ile nie wystąpią wskazane w interpretacji okoliczności, tj. przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja środka trwałego i dalsze kumulatywne przesłanki zawarte w tym przepisie.

W konsekwencji, o ile wydatki poniesione zostaną w związku z funkcjonowaniem i prowadzeniem działalności podmiotu gospodarczego, będą kosztem uzyskania przychodów w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z tych też względów wydatki z tego tytułu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – stanowią koszty pośrednie prowadzonej działalności, które są potrącane – stosownie do art. 15 ust. 4d-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dniu, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Natomiast zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT jeżeli środki zostaną ulepszoną podwyższona zostanie ich wartość początkowa, jednak konieczne jest przekroczenie limitu 3500 zł. W konsekwencji środki trwałe uważa się za ulepszone, jeśli:

-wydatki zostały poniesione na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację,

-suma tych wydatków w danym roku podatkowym przekracza 3 500 zł oraz

-wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Dopiero spełnienie wskazanych powyżej warunków skutkuje koniecznością rozliczenia wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne.

Podstawa prawna:

art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361).

Comments are closed.