Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od 2 kwietnia 2013 r.

Od 2 kwietnia rodzice dzieci niepełnosprawnych będą otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 200 zł (do 820 zł miesięcznie). Od 2014 r. będzie ono stopniowo podwyższane. Docelowo (począwszy od 2019 r.) ma być równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych od lat domagają się uznania sprawowanej przez nich opieki nad dziećmi za pracę. Obecnie ze świadczeń pielęgnacyjnych korzysta 95 tys. rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali z pracy, by opiekować się swoimi dziećmi.

Wysokość świadczenia to 520 zł (plus specjalny dodatek w wysokości 100 zł).

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2013 r. zaostrzono kryteria jego przyznawania, na mocy ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548).

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje (niezależnie od kryterium dochodowego):

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
  4. innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Comments are closed.