Zbliża się termin sporządzenia rocznej korekty VAT

Przedsiębiorcy,  którzy w trakcie 2013 r. uzyskiwali przychody opodatkowane  i zwolnione z VAT, u których wystąpiły zakupy  związane z  oboma rodzajami przychodów , muszą teraz sporządzić korektę odliczonego VAT. Są jednak sytuacje, gdy nie ma takiego obowiązku.

Początek 2014 roku oznacza dla wielu podatników konieczność sporządzenia korekty rocznej podatku za 2013 rok.  Zasady dokonania korekty nie zmieniły się w stosunku do 2012 r.Co prawda od 1 stycznia 2014 r. nastąpiły niewielkie zmiany w treści art. 90 ustawy o VAT (przepisy tego artykułu mają zastosowanie przy obliczaniu proporcji ostatecznej dla 2013 roku), lecz zmiany te nie mają większego znaczenia.

Przypomnijmy, że istnieją dwa rodzaje korekt rocznych, czyli jednorazowa oraz korekta rozłożona
w czasie (na 5 albo 10 lat). Większość towarów i usług podlega korekcie jednorazowej. Korektę wieloletnią sporządza się dla towarów i usługi, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym podatnik zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Dotyczy to także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł (art.91 ust.2 ustawy o VAT). Ponadto rok 2014 jest ostatnim rokiem korekty rozłożonej w czasie dla zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji budynków, budowli i lokali nabytych (i oddanych do użytkowania) między 1 stycznia a 31 maja 2005 r., jeżeli ich wartość początkowa przekraczała 3.500 zł (ze względu na art. 91 ust. 2 ustawy o VAT obowiązujący w tym okresie

Obligatoryjnie korektę roczną za 2013 rok będą musieli przygotować podatnicy, którzy:

– w trakcie ubiegłego roku odliczali proporcjonalnie podatek naliczony (ewentualnie jeżeli podatnik    odliczał VAT w całości lub nie odliczał podatku w ogóle ze względu na zaokrąglenie proporcji do  0% lub 100% na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy o VAT
oraz

– w jednym z lat poprzedzających 2013 rok proporcjonalnie odliczyli VAT naliczony przy zakupie  (wytworzeniu) towarów lub usług podlegających korekcie rozłożonej w czasie (ewentualnie, jeżeli  przy takich zakupach podatnik odliczał VAT w całości lub nie odliczał podatku w ogóle ze względu na zaokrąglenie proporcji do 0% lub 100% na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy o VAT.

– w trakcie 2013 roku wystąpiły zakupy wykorzystywane zarówno do wykonywania czynności    opodatkowanych, jaki zwolnionych z podatku (chyba że możliwe było częściowe odliczenie VAT naliczonego od tych zakupów przez wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanych
z czynnościami dającymi prawo do odliczenia – art. 90 ust. 1 ustawy o VAT).

Wyjątkowo w wymienionych przypadkach korekta roczna nie jest konieczna, jeżeli:
– proporcja ostateczna za 2013 rok okaże się taka sama, jak proporcja wstępna stosowana
w 2013 roku,

– w przypadku składników majątku podlegających korekcie rozłożonej w  czasie – jeżeli proporcja   ostateczna za 2013 rok okaże się taka sama jak proporcja wstępna stosowana w roku nabycia tych składników majątku.

Obowiązek sporządzenia korekty rocznej  nie dotyczy podatników , u których  proporcja ostateczna jest taka sama, jak proporcja wstępna. Do 1 kwietnia 2011 r.,  podatnik nie musiał przygotowywać korekty rocznej, jeżeli proporcja ostateczna różniła się od proporcji wstępnej o nie więcej niż dwa punkty procentowe.

Od 1 kwietnia 2011 r. możliwe jest zaokrąglanie proporcji ostatecznej nieprzekraczającej 2% do 0% oraz wynoszącej 99% do 100% . Zaokrąglenia można dokonać pod warunkiem, że kwota  podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł.

Ze wszystkimi pytaniami możecie Państwo zwrócić się do nas, nasze biuro rachunkowe postara się pomóc.

 

 

Comments are closed.