MOSS – rejestracja i zasady rozliczeń

System MOSS (Mini One Stop Shop) służy do uproszczenia rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców, świadczących usługi elektroniczne, dostawcze i telekomunikacyjne na rzecz konsumentów, będących osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie krajów unijnych. Wprowadzony został w Polsce na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów unijnych, a ściślej art. 5. dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r., zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11), która znalazła swoje odzwierciedlenie w polskim prawie podatkowym, tj. w ustawie z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Poz. 1171). Istnieją również dwa unijne akty prawne, które dotyczą tego zagadnienia i w związku z tym, że działają wprost nie muszą być wprowadzane do prawa krajowego. Są to:

  • rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1042/2013 z 7 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia (Dz. Urz. UE L 284 z 26.10.2013, str. 1),
  • rozporządzenie Rady (UE) nr 967/2012 z 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych, dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi dostawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012, str. 1).

Podatnicy zarejestrowani w systemie MOSS składają kwartalne deklaracje VAT, na podstawie których płacą podatek, który następnie jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów do kraju, w którym miała miejsce sprzedaż.
Nie muszą więc rejestrować się i składać deklaracji w każdym kraju, w którym dokonują sprzedaży swoich usług. Wystarczy jedna rejestracja w systemie MOSS. Rejestracji tej dokonuje się tylko w jednym miejscu w kraju, a mianowicie w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście.
Niezbędne formalności:

  • wypełnienie formularza VIU-R, z zaznaczeniem celu -”rejestracja”
  • sporządzenie oświadczenia o zgodności adresu działalności gospodarczej z danymi rejestrowymi VAT
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie pism drogą elektroniczną
  • przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia VIU-R informującego w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT wraz z ww. oświadczeniem i zgodą systemem e-deklaracje do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Uwagi:

  • rozliczeń pozostałych usług, nie objętych systemem MOSS, podatnicy dokonują we właściwych do tej pory urzędach skarbowych
  • do celów rozliczeń w systemie MOSS podatnicy posługują się nadanym wcześniej numerem NIP
  • rejestracja w systemie MOSS potwierdzania jest przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście i przesyłana podatnikowi drogą elektroniczną.

Autor: Doradca Podatkowy Urszula Kępińska

Comments are closed.