O jakich dokumentach musimy pamiętać korzystając z ulg i odliczeń

Podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z ulg podatkowych, które polegają na odliczeniu od dochodu lub podatku pewnych kwot. W większości przypadków  odliczane kwoty  trzeba potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Odliczenia od dochodu

Jedna grupa ulg dotyczy odliczeń dokonywanych od dochodu. Znajdują się tu m.in.: składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty za internet, wydatki rehabilitacyjne, darowizny.

Odliczenia te muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami.. Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane są na podstawie informacji o ich wysokości i dowodów ich poniesienia w trakcie roku. Wydatki internetowe pomniejszą dochód, gdy podatnik będzie posiadał dokumenty, potwierdzające ich poniesienie, tj. faktury i dowody zapłaty. Wydatki rehabilitacyjne, np. na sprzęt dla osób niepełnosprawnych czy na leki również odlicza się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie – faktur bądź rachunków.

Z kolei darowizny muszą być udokumentowane w zależności od tego, na jaki cel są przekazywane.  Darowizny pieniężne przekazane na rzecz organizacji charytatywnych lub  na cele kultu religijnego powinny być przekazane na konto obdarowanego. Podstawą odliczenia będzie wyciąg z konta bankowego. Natomiast osoby, które oddały honorowo krew, darowiznę w wysokości 130 zł za każdy litr oddanej krwi bądź osocza odliczą od dochodu na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa o jej przekazaniu.

Odliczenia od podatku

Drugi katalog ulg to odliczenia od podatku. Podatek można pomniejszyć o składki zdrowotne oraz ulgę na dziecko. Składki zdrowotne odliczane są na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Ulgi na dziecko nie trzeba w sposób szczególny dokumentować. Jednak urząd skarbowy ma prawo sprawdzić, czy posiadamy dziecko. Wtedy podatnik będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą
a starostą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Przy korzystaniu z ulg i zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o PIT, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony ,przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów ,ciąży na podatniku.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Wszelkie kłopoty z rozliczeniami ulg pomoże rozwiązać nasze biuro rachunkowe.

Comments are closed.