Ostatni dzwonek na rozliczenie karty podatkowej , ryczałtu, PIT-4R , PIT-8-AR oraz PIT-16A

Ze względu na przypadający w tym roku dzień wolny od pracy (31-01-2016 niedziela) termin rozliczenia zeznań dla niektórych podatników przesuwa się na dzień 1 lutego.
Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu oraz karty podatkowej zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego za 2015 rok.Obowiązek ten ciąży również na płatnikach podatku dochodowego , którzy w 2015 roku wypłacali świadczenia ze stosunku pracy.Podatnicy ci do końca stycznia są zobowiązani do złożenia PIT-4R..
Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu mają prawo do pomniejszenia przychodów:

 • stratę z lat ubiegłych, jednak nie więcej niż o 50% jej wysokości
 • zapłacone w ciągu roku składki na ubezpieczenie społeczne
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • darowizny dla organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz krwiodawstwa
 • odsetki od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe
 • wydatki na Internet do 760 zł; przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystano z tego odliczenia
ROZLICZENIA-PODATKOWEJeśli przychody opodatkowane są różnymi stawkami ryczałtu obniżenia dokonuje proporcjonalnie, czyli na podstawie stosunku wysokości przychodów opodatkowanych daną stawką do wysokości przychodów ogółem.
Ryczałt od przychodu pomniejszonego o wyżej wymienione składniki obniża się o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nie większej niż 7,75% podstawy ich wymiaru. Podatnicy płacący ryczałt nie mogą jednak skorzystać z ulgi rodzinnej.
Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej
Na tych podatnikach do 1 lutego ciąży obowiązek złożenia deklaracji PIT-16A
W odróżnieniu od ryczałtowców opłacają oni podatek dochodowy w danym roku podatkowym ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji , a co za tym idzie nie mają prawa do odliczeń od podstawy opodatkowania, do czego uprawnieni są ryczałtowcy. Jedyne odliczenie, z jakiego mogą skorzystać, to odliczenie od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% jej podstawy Odliczone kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazywane są w deklaracji PIT-16A
PIT-8AR
Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art.41 ustawy o PDOF składają PIT-8AR również do 31-01-2016.. Do złożenia tej deklaracji zobowiązani są płatnicy pobierający podatek z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1,, tj.od następujących przychodów:

 • wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową (z wyjątkiem wolnych od podatku)
 • świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy lub stosunkiem pokrewnym, w tym od związków zawodowych (z wyjątkiem wolnych od podatku)
 • należności z tytułu, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof (m.in. z umowy zlecenia) jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekraczała 200 zł.
 • odsetek od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej)
  odsetek i dyskonta od papierów wartościowych.
 • odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania bądź inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów (z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą)
 • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • należności osób zagranicznych, wymienionych w art. 29 ustawy o pdof

Należy także pamiętać , że podmioty zatrudniające powyżej 5, pracowników mają obowiązek złożenia deklaracji w formie elektronicznej.Natomiast podatnikom zatrudniającym do 5, pracowników zezwala się na przesłanie deklaracji w formie papierowej.

Autor: Doradca Podatkowy Urszula Kępińska

Comments are closed.