Prewspółczynnik. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. prewspółczynnika. Nowe obowiązki dotkną przede wszystkim gminy i jednostki budżetowe , ale również inne jednostki , które wykonują działalność opodatkowaną i równocześnie czynności nie stanowiące działalności gospodarczej , ( np. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarcza i wykonujące działalność statutową).
Podatnicy dokonujący zakupów towarów i usług , wykorzystywanych do celów związanych z wykonywana działalnością gospodarczą i jednocześnie do celów innych niż działalność gospodarcza- czyli leżącymi poza regulacjami ustawy o VAT, zobowiązani będą do odliczania podatku naliczonego stosując tzw.prewspółczynnik. Trzeba pamiętać ,że ustalenie nowego współczynnika nie zwalnia podatników od obowiązku stosowania proporcji odliczania VAT w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT.

NOWY PREWSPÓŁCZYNNIK
Prewspółczynnik będzie obwiązywał podatników , u których wystąpią łącznie następujące warunki:

  1. Zostały nabyte towary i usługi wykorzystywane przez podatnika do celów działalności gospodarczej i do innych celów,
  2. Nabycie to nie spełnia przesłanek do opodatkowania jako nieodpłatnej dostawy towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług,
  3. Nie jest to nabycie towarów i usług wykorzystywanych do nieodpłatnego użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza , które nie podlega opodatkowaniu stosownie do art. 8 ust. 5 ustawy o VAT,
  4. Uznanie ,że towary i usługi zostały nabyte wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarcza nie jest możliwe.
    Zasady ustalania prewspółczynnika nie zostały objęte sztywnymi regułami. Podatnik sam określa jego wysokość . Ustawa o VAT , w art. 86 ust.2 c określa tylko przykładowe dane , które podatnik może wziąć pod uwagę ustalając prewspółczynnik.

Są to:

  1. Średnioroczna liczba osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza nią,
  2. Średnioroczna liczba godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej licznie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza działalnością,
  3. Udział rocznego obrotu z działalności gospodarczej w rocznym obrocie z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności , min. dotacje , subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze,
  4. Średnioroczna powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza nią.

Oznacza to, że podatnicy będą mieli swobodę w zakresie wyboru sposobu określania prewspółczynnika, pod warunkiem ,że na jego podstawie będzie można obiektywnie obliczyć część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele nie związane z nią.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik będzie zobowiązany do ustalenia rzeczywistego współczynnika za dany rok i do dokonania korekty rocznej odliczonego podatku.Zasady dokonywania korekty rocznej prewspółczynnika i współczynnika dotyczącego odliczania VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej są takie same.
Wprowadzenie nowych przepisów spowoduje więc, dla niektórych podatników, obowiązek ustalania dwóch współczynników i dokonywania dwóch korekt rocznych.

Autor: Doradca Podatkowy Urdzula Kępińska

Bądź na bieżąco w sprawie nowego prewspółczynnika

O nowym prewspółczynniku możecie przeczytać również na egospodarka.pl

Comments are closed.