Ryczałtowcy i kartowicze skorzystają tylko z niektórych ulg

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą – po spełnieniu ustawowych warunków – wykazać w PIT-28 niektóre odliczenia. Takiej możliwości nie będą mieć przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową.

Do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uprawnione są osoby fizyczne, które:

– prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej lub jawnej,

– osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o ile umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej.

Prawo do rozliczania się na zasadzie ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 150.000 euro. Ryczałtowiec składa zeznanie PIT-28, za poprzedni rok, do 31 stycznia. Aby skorzystać z ulg podatkowych, musi do zeznania dołączyć załącznik PIT/O.

Strata z lat ubiegłych

Odliczenie straty z lat ubiegłych może istotnie wpłynąć na obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego. Strata nie może wystąpić w roku podatkowym, w którym podatnik rozlicza się w formie ryczałtu. Może jednak rozliczyć stratę powstałą przed zmianą formy opodatkowania. Podatnik odliczy stratę na zasadach ogólnych, w ciągu 5 kolejnych lat, przy czym w danym roku nie można odliczyć więcej niż 50% straty.

Składki ubezpieczeniowe

Od przychodów ryczałtowiec może odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne. Odliczeniu podlegają składki, które zostały zapłacone w danym roku bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika lub osób z nim współpracujących.

Ryczałtowiec może również pomniejszyć wysokość podatku o część składki zdrowotnej, tj. nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru składki.

Ulga rehabilitacyjna

Podatnik posiadający status osoby niepełnosprawnej lub mający taką osobę na utrzymaniu ma prawo do odliczenia od przychodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki, które pomniejszą przychód są wymienione w art. 26 ustawy o PIT.

Ulga internetowa

Od przychodów można także odliczyć wydatki z tytułu użytkowania Internetu. Odliczenie w ramach tej ulgi nie może jednak przekroczyć 760 zł. Warunki do spełnienia? Poniesienie wydatku na sieć i posiadanie dowodu, potwierdzającego kwotę wydaną na łącze.

Comments are closed.