Czy to się opłaca? Kwartalne rozliczenie VAT.,.

Podstawowym okresem rozliczeniowym w VAT jest miesiąc. Wszyscy przedsiębiorcy mogą wybrać kwartalną metodę rozliczeń. Pozwala to składać deklaracje raz na trzy miesiące. Jednak za pierwszy i drugi miesiąc należy wpłacać zaliczki na podatek. W konsekwencji kwartalnie płacą VAT tylko mali podatnicy.

W podatku od towarów i usług rozliczanie kwartalne (po spełnieniu określonych warunków) jest możliwe dla każdego podatnika. Przede wszystkim jednak kwartalne rozliczenie VAT stosują przedsiębiorcy będący małymi podatnikami, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń. Dla nich jest to obligatoryjny (obowiązkowy) sposób rozliczania się z fiskusem. W zasadzie tylko w przypadku tych podmiotów wybór formy kwartalnej oznacza rzeczywiste uproszczenie rozliczeń. Mali podatnicy,, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, składają formularze VAT-7K.. Przesyłają je fiskusowi za okresy kwartalne odpowiednio do 25: kwietnia, lipca, października i stycznia. W tym samym terminie muszą również zapłacić zobowiązania podatkowe wynikające z tych deklaracji (podatek należny).

Wskaźniki 2014 rok 2015 rok
Mały podatnik w VAT 5.068.000 zł190.000 zł 5.015.000 zł188.000 zł

Zaletą wyboru tej metody w porównaniu do rozliczenia miesięcznego jest oczywiście przesunięcie obowiązku zapłaty VAT. Ten sposób rozliczania podatku nie powoduje obniżenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, ale przesuwa termin jego zapłaty. Metoda ta nie jest jednak korzystna dla podatników, którzy nie płacą VAT, czyli dla przedsiębiorców okresowo lub systematycznie wykazujących nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i występujących o zwroty podatku. W ich przypadku stosowanie kwartalnej metody rozliczania VAT powoduje wydłużenie procedury uzyskania zwrotu bezpośredniego, o którym mowa w art. 87 ustawy o VAT.

Co ważne mali podatnicy niestosujący metody kasowej (a także pozostali przedsiębiorcy), którzy chcą rozliczać VAT kwartalnie od początku 2015 r., zawiadomienie o wyborze tego sposobu rozliczeń muszą złożyć do 25. lutego 2015 r. Z kolei w przypadku podatników małych i „dużych” rozpoczynających wykonywania czynności opodatkowanych, zawiadomienie takie należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto wykonywanie tych czynności. W taki przypadku formularz VAT-R służy podatnikowi jako formularz rejestracyjny.

Należy pamiętać, że brak statusu małego podatnika nie pozbawia przedsiębiorcy możliwości rozliczania VAT za okresy kwartalne.. Zasady dokonywania rozliczeń są podobne: deklaracje podatkowe należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który rozlicza się podatek. Formularzem obowiązującym dla „dużych” podatników, czyli tych, którzy z powodu przekroczenia limitu obrotów nie posiadają statusu małego podatnika, jest deklaracja VAT-7D.

Wybór kwartalnego sposobu rozliczeń VAT przez /dużych/ podatników również musi być poprzedzone złożeniem zawiadomienia do urzędu skarbowego na formularzu VAT-R jako aktualizacja. Zawiadomienie to należy złożyć do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy będzie składana deklaracja kwartalna na formularzu VAT-7D.

Wybór kwartalnego sposobu rozliczania VAT wiąże na 4 kwartały – oznacza to, że dopiero po upływie roku można z tego sposobu zrezygnować i przejść na rozliczania miesięczne. Również w tym przypadku konieczne jest złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego na formularzu VAT-R – należy to zrobić najpóźniej w terminie złożenia pierwszej deklaracji miesięcznej, nie później jednak niż z dniem upływu terminu na złożenie tej deklaracji.

Rozliczanie kwartalne VAT w przypadku /dużych/ podatników jest mniej korzystnym rozwiązaniem niż w przypadku małych podatników. Przede wszystkim minusem tej metody (dla „dużych” podatników) jest konieczność wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającego z deklaracji złożonej za poprzedni kwartał. Może to oczywiście powodować (przy określonym rodzaju działalności np. sezonowym) powstawanie nadpłaty.

Wysokość zaliczki i sposób jej wpłaty zależy od tego, czy dotyczy ona:

– Pierwszego kwartału po zmianie formy rozliczania z miesięcznego na  kwartalny.

– Kolejnych kwartalnych okresów rozliczeniowych.

– Rozpoczęcia prowadzenia działalności.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zmieni formę rozliczania z miesięcznej na kwartalną, to zaliczkę na poczet VAT za I kwartał po tej zmianie powinien wpłacić w następujący sposób:

– Za pierwszy miesiąc tego kwartału – płaci zaliczkę w wysokości należnego zobowiązania     podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczał się za okresy miesięczne.

– Za drugi miesiąc tego kwartału – płaci zaliczkę w wysokości należnego  zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczał się za okresy miesięczne.

Na odmiennych zasadach należy wpłacać zaliczki za kolejne kwartały. Jeżeli w deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni okres podatnik wykaże zobowiązanie podatkowe, to wówczas musi wpłacić zaliczkę na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty tego zobowiązania (tj. za poprzedni kwartał). Płaci ją w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z tych miesięcy.

Podobnie należy postąpić w sytuacji, gdy firma posiada status małego podatnika, który utraciła w trakcie roku ze względu na przekroczenie limitu, i wybrała kwartalne rozliczanie VAT. W tym przypadku dalej rozlicza się kwartalnie, choć na nowych zasadach. Wówczas wpłatę zaliczek rozpoczyna dopiero od kwartału następującego po tym kwartale, w którym utraciła ten status (czyli za pierwszy kwartał rozliczania VAT na nowych zasadach).

Na pytania chętnie odpowie nasze biuro rachunkowe – zapraszamy

Comments are closed.