W 2014 roku limity podatkowe w górę

Od nowego roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2013 r. nie przekroczy 5.068.000 zł. Z kolei w 2014 roku firmy, których przychody za obecny rok wyniosą co najmniej 5.059.560 zł, będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit ten jest wyższy w porównaniu z 2013 rokiem o 123.000 zł. Limit […]

Zakup polisy można zaliczyć do kosztów podatkowych

Wydatki na zakup polisy ubezpieczeniowej środków trwałych firmy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Celem zakupu polisy jest bowiem zabezpieczenie się przed poniesieniem ewentualnych strat na skutek zniszczenia lub utraty mienia. Nie ma przy tym znaczenia forma zapłaty. Przedsiębiorca może opłacić polisę jednorazowo lub w ratach. Firmy coraz częściej korzystają z ubezpieczeń majątkowych. Dotyczy […]

Okresowe wynajmowanie lokali jest opodatkowane PIT

Najem sezonowy, gdy jest wykonywany w sposób zorganizowany i ciągły może być uznany za prowadzenie działalności gospodarczej. W takim przypadku można wybrać rozliczanie uzyskanych kwot na zasadach ogólnych,ryczałtem lub kartą podatkową. Najem może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) lub jako odrębne źródło przychodów, tzw. najem […]

Zatrzymania kaucji nie dokumentuje się fakturą VAT

Zatrzymanie kaucji stanowi odszkodowanie za poniesione straty wynajmującego, a nie obrót z tytułu sprzedaży. Nie stanowi ona czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, wobec czego nie należy jej dokumentować fakturą VAT, tylko notą księgową. Otrzymana kwota kaucji stanowi gwarancję wykonania umowy najmu, a w przypadku jej niewykonania – stanowi odszkodowanie za poniesione straty. Nie jest ona zaliczana na […]

Zmiany w spółkach komandytowych będą obowiązywać od 2015 r.

Dopiero od 1 stycznia 2015 r. zostaną wprowadzone modyfikacje dotyczące zasad opodatkowania spółek komandytowych i jej wspólników. Rządowe Centrum Legislacji stwierdziło, że powinny znaleźć się odpowiednie przepisy przejściowe, uwzględniające interesy podatników. Nie można z dnia na dzień objąć przedsiębiorców nowymi regulacjami bez poszanowania przyjętych przez nich okresów rozliczeniowych. Wiceminister finansów Maciej Grabowski zapowiedział wydłużenie vacatio […]

Wydatki związane z bieżącym użytkowaniem przedmiotu leasingu finansowego

Przeniesienie w leasingu finansowym całego ryzyka i korzyści związanych z użytkowaniem na leasingobiorcę powinno skutkować ujęciem oddanych składników w bilansie nie jako aktywa trwałe, ale jako należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto. Otrzymywane płatności (raty) leasingowe leasingodawca traktuje częściowo jako spłatę inwestycji, a częściowo jako przychody finansowe, które są dla niego wynagrodzeniem za usługę […]

Wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów bez limitu

Remont to przywrócenie stanu pierwotnego środka trwałego poprzez wymianę elementów zużytych lub ich naprawę. W wyniku remontu nie wzrasta wartość użytkowa środka trwałego, lecz jedynie zostaje przywrócona wartość pierwotna. Wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów bez względu na limit. Ograniczenie „limitu” dotyczy wydatków na modernizację. W przypadku remontu poniesione wydatki można zaliczyć bezpośrednio […]

Przedsiębiorca zaliczy do kosztów wydatki na bilety dla pracowników

Zwrócone pracownikom wydatki na zakup biletów miesięcznych pracodawca może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych. Jednak istotne jest, aby pracodawca był zobowiązany do świadczenia takich wydatków na podstawie układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy bądź umów o pracę zawieranych z pracownikami. Jeśli przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu pracownikom wydatków na zakup biletów miesięcznych, to wydatki te są […]

Podwyższone koszty podatkowe

Na podstawie ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% określa się z tytułu: 1) zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, 2) opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, […]

Można odpowiadać za zaległe zobowiązanie podatkowe małżonka

Małżonkowie, chociaż są oddzielnymi podatnikami, mogą zdecydować się na wspólnie rozliczenie roczne podatku. Z jednej strony pozwala im to na preferencyjne opodatkowanie, z drugiej natomiast stwarza solidarną odpowiedzialność za podatek wykazany w zeznaniu. W konsekwencji urząd skarbowy ma prawo do ściągnięcia zaległości od tego z małżonków, które w danej chwili ma lepszą sytuację materialną. Małżonkowie […]

Straty z działalności gospodarczej z lat ubiegłych można rozliczyć

O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Jednak wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Przyjęty przez ustawodawcę pięcioletni okres na rozliczenie straty to czas maksymalny, po upływie którego nieodliczona część straty […]

Ulga z tytułu użytkowania sieci internetowej

Od rocznego dochodu można odliczyć faktycznie poniesione wydatki na korzystanie z sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej rocznie 760 zł. Zakładając, że podatnik osiągnął co najmniej taki dochód, faktycznie zapłacony przez niego podatek może być mniejszy o 137 zł. Omawiana ulga obejmuje nie tylko wydatki związane z użytkowaniem Internetu w domu, ale dotyczy również korzystania z […]

Przekazanie wspólnikowi całości majątku przy likwidacji spółki nie podlega VAT

Na gruncie VAT czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, gdy nie wiążą się z działalnością gospodarczą. Taka sytuacja nie występuje w przypadku przekazania wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego majątku spółki. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2013 roku (sygn. akt III SA/Wa 1925/12). W analizowanej sprawie w związku […]

Darowizna firmy w rodzinie nie będzie opodatkowana PIT

Małżonkowie, którzy mają wspólność ustawową, mogą prowadzić działalność gospodarczą przekazując składniki majątku bez potrzeby zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Działalność gospodarcza może być prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki. W przypadku firm rodzinnych pierwsza z tych form jest bardziej popularna, gdyż nie rodzi większych problemów w przypadku przepisania działalności na małżonka lub dzieci. Najczęściej […]

Faktura pro-forma nie powoduje obowiązku z tytułu VAT

Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym i jego wystawienie nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Nie ma zatem obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi on dla kontrahenta podstawy do odliczenia VAT. Takie wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów w związku z szumem medialnym wokół wykazywania podatku należnego […]

Prowadzę firmę – czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci?

Ulga rodzinna przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej. Samo prowadzenie firmy nie odbiera prawa do ulgi. Przedsiębiorca, który płaci PIT według skali podatkowej może normalnie skorzystać z tego odliczenia. Nie mają do tego za to prawa opodatkowani podatkiem liniowym 19 procent ani przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, lub podatek w formie karty […]

Wydatki na domowe zabiegi pomniejszą dochód

Osoba niepełnosprawna, która kupiła zabiegi rehabilitacyjne przeprowadzane w jej miejscu zamieszkania może wydane na ten cel kwoty odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym PIT. Podatnik jest osobą niepełnosprawną (choruje na zanik mięśni). Posiada decyzję wydaną przez ZUS o ustaleniu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Ponosi wydatki na zabiegi […]

Resort finansów chce więcej pieniędzy za użytek aut firmowych

W ramach uzgodnień nad założeniami do projektu tzw. IV ustawy deregulacyjnej Ministerstwo Finansów domaga się określenia wyższej stawki przy ryczałtowym rozliczeniu samochodu służbowego użytkowanego do celów prywatnych. Ministerstwo Gospodarki w opublikowanym projekcie założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej (tzw. IV ustawa deregulacyjna) proponuje sposób rozliczenia użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych przez […]

Zmiany w ustawach podatkowych

Zmiany wprowadzane w ustawach podatkowych na ostatnią chwilę powodują, że skutków nowelizacji nie mogą przewidzieć nawet ich twórcy. Tak jest z wprowadzonymi od 1 stycznia tego roku korektami kosztów z nieopłaconych faktur. Dopiero teraz zaświtało w resorcie finansów, że zmiany te wpłyną na rozliczenie remanentu rocznego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie byłoby zapewne […]

1% podatku tylko w terminowo złożonych deklaracjach PIT

W tym roku podatnicy mogą przekazać procent swojego podatku na jedną z ponad 7 tysięcy organizacji pożytku publicznego (dalej: OPP). Jednak aby skorzystać z tego przywileju należy złożyć roczne zeznanie PIT w terminie. W ubiegłym roku na przekazanie 1% swojego podatku zdecydował się prawie co trzeci podatnik. Taka forma rozporządzania podatkiem jest coraz popularniejsza – […]

Zmiany w podatkach 2013

Mali podatnicy z opcją faktycznie kasową Od tego roku tzw. mali podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie metodą kasową mogą VAT-u nie płacić, jeżeli nie uzyskają zapłaty od swojego kontrahenta. Dotycz to jednak tylko transakcji dokonywanych na rzecz innych przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT. W sytuacji dokonania dostawy lub świadczenia usług na rzecz innego podmiotu, np. przedsiębiorcy korzystającego […]