WAŻNE !!!! Sprawdź czy fakturę wystawił czynny podatnik VAT.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT przysługuje gdy wystawił ją podatnik będący czynnym podatnikiem VAT. ( art. 88 ust.4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług). Konsekwencje odliczenia vat z faktury wystawionej przez podmiot nie będący czynnym podatnikiem VAT, mogą być poważne- oprócz zwrotu odliczonego nienależnie podatku , […]

Prewspółczynnik. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. prewspółczynnika. Nowe obowiązki dotkną przede wszystkim gminy i jednostki budżetowe , ale również inne jednostki , które wykonują działalność opodatkowaną i równocześnie czynności nie stanowiące działalności gospodarczej , ( np. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarcza i wykonujące działalność statutową). Podatnicy dokonujący zakupów towarów […]

Zmiany zasad odliczania VAT od samochodów osobowych a amortyzacja jako koszt podatkowy.

Wprowadzenia od 1 kwietnia 2014 r. nowych zasad odliczania VAT od zakupu i innych wydatków związanych z samochodami osobowymi ma reperkusje których jak się wydaje ustawodawca nie przewidział, w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, a w szczególności w klasyfikowaniu niektórych wydatków jako koszty podatkowe. Nie spełnienie wymagań uprawniających do odliczenia 100 […]

Zbliża się termin sporządzenia rocznej korekty VAT

Przedsiębiorcy,  którzy w trakcie 2013 r. uzyskiwali przychody opodatkowane  i zwolnione z VAT, u których wystąpiły zakupy  związane z  oboma rodzajami przychodów , muszą teraz sporządzić korektę odliczonego VAT. Są jednak sytuacje, gdy nie ma takiego obowiązku. Początek 2014 roku oznacza dla wielu podatników konieczność sporządzenia korekty rocznej podatku za 2013 rok.  Zasady dokonania korekty […]

Odliczenie VAT od paliwa wstrzymane do połowy 2015 roku!

Przy zakupie samochodu osobowego podatnik będzie mógł odliczyć 50% VAT. Jednak do 30 czerwca 2015 roku nie będzie mógł odliczać podatku od paliwa do jego napędu. Takie ograniczenia zawiera art. 11 projektu ustawy z 9 stycznia 2014 r. nowelizującej ustawę o VAT. Z uwagi na skutki budżetowe wynikające z wprowadzenia możliwości odliczania 50% kwoty podatku […]

Od 1 stycznia 2014 r. podatnik odliczy cały VAT od samochodu z kratką

Unia Europejska dała Polsce zgodę na wprowadzenie nowych ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów. Zostaną one wdrożone do ustawy o VAT w trakcie 2014 roku. Do tego czasu wróci prawo do pełnego odliczania podatku od samochodów z kratką. Problemem może być jednak spełnienie dodatkowych kryteriów homologacji ciężarowej. Od 2014 roku zacznie obowiązywać art. 86a i […]

W 2014 roku limity podatkowe w górę

Od nowego roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2013 r. nie przekroczy 5.068.000 zł. Z kolei w 2014 roku firmy, których przychody za obecny rok wyniosą co najmniej 5.059.560 zł, będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit ten jest wyższy w porównaniu z 2013 rokiem o 123.000 zł. Limit […]

Od 1 stycznia 2014 roku rewolucja w VAT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpi rewolucja w polskich przepisach dotyczących VAT. Podatnicy, którzy uzyskali od ministra finansów indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie objętym zmianą przepisów muszą pamiętać, że dokumenty te mogą utracić moc ochronną. Najbardziej radykalną zmiana przepisów, jaka będzie obowiązywała od nowego roku, jest zmodyfikowanie zasad określania momentu powstania obowiązku podatkowego. Z początkiem 2014 roku moment […]

Samochody osobowe jako bankowozy.100% odliczenia VAT

Odliczenie podatku VAT przy nabyciu samochodów osobowych jest ograniczone do 60% kwoty podatku określonego w fakturze, a do tego odliczenie to nie może być wyższe niż 6.000 zł. Takie ograniczenie powoduje, że w przypadku samochodów z wyższych segmentów spora część podatku VAT nie może być odliczona. Podatnicy szukają w związku z tym sposobów na to, […]

ZOSTAJE 23% STAWKA VAT

W przyszłym roku nie będzie obniżki stawek VAT. Do końca 2016 roku stawki podatku od towarów i usług pozostaną na niezmienionym poziomie – resort finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Przygotowane przez resort finansów nowe regulacje wprowadzają zmiany w ustawie […]

W 2014 roku podatnik nie przesunie obowiązku podatkowego

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi. Bez znaczenia będzie moment wystawienia faktury. Jej rola zostanie zredukowana do dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Najważniejszą konsekwencją tej zmiany jest likwidacja możliwości przesuwania obowiązku podatkowego na następny okres rozliczeniowy. Oznacza to w praktyce przyspieszenie terminu rozliczenia podatku przede wszystkim w odniesieniu […]

SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OS TOWARÓW I USŁUG

No i stało się. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na najbliższym posiedzeniu (7 sierpnia) zostanie ona rozpatrzona przez Senat. Ustawa wchodzi w życie 1 października 2013 r. z wyjątkiem przepisów o kaucji gwarancyjnej, które będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z […]

Samochód służbowy bez preferencji

Jeśli w ramach działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów osobowych, pojazd będzie używany, jako samochód służbowy pracownika, przestaje być towarem handlowym. Jego związek z działalnością, jako towaru handlowego zostaje zerwany. Skutkuje to brakiem prawa do odliczenia VAT. Tak uznał NSA w wyroku z 11 lipca 2013 r. (I FSK 1268/12 i I FSK 1305/12). Sprawa […]

Cesja umów leasingu zawartych w 2013 r. może być uznana za ich kontynuację

Na gruncie przepisów podatkowych obowiązujących do końca 2012 roku cesję umowy leasingu należy uznać za najem lub dzierżawę, jeśli nie zostaną spełnione warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT. Tym samym podstawowy okres umowy leasingu zostanie przerwany – tak wynika z wyroku NSA z 26 marca 2013 r. (II FSK 1484/11). Warunki, […]

Przekazanie wspólnikowi całości majątku przy likwidacji spółki nie podlega VAT

Na gruncie VAT czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, gdy nie wiążą się z działalnością gospodarczą. Taka sytuacja nie występuje w przypadku przekazania wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego majątku spółki. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2013 roku (sygn. akt III SA/Wa 1925/12). W analizowanej sprawie w związku […]

Darowizna firmy w rodzinie nie będzie opodatkowana PIT

Małżonkowie, którzy mają wspólność ustawową, mogą prowadzić działalność gospodarczą przekazując składniki majątku bez potrzeby zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Działalność gospodarcza może być prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki. W przypadku firm rodzinnych pierwsza z tych form jest bardziej popularna, gdyż nie rodzi większych problemów w przypadku przepisania działalności na małżonka lub dzieci. Najczęściej […]

Faktura pro-forma nie powoduje obowiązku z tytułu VAT

Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym i jego wystawienie nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Nie ma zatem obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi on dla kontrahenta podstawy do odliczenia VAT. Takie wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów w związku z szumem medialnym wokół wykazywania podatku należnego […]

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni?

Przedsiębiorcy wykorzystujący w swoich firmach samochody osobowe, już od stycznia 2014 roku będą mogli odliczać 50 proc. podatku VAT od ich zakupu oraz 50 proc. VAT od kosztów eksploatacyjnych. Takie zmiany szykuje Ministerstwo Finansów, które wystąpiło o zgodę do Komisji Europejskiej na zastosowanie nowych ograniczeń. We wniosku Ministerstwa Finansów znalazł się zapis o tymczasowym wprowadzeniu […]

10 najważniejszych zmian przepisów od 1 kwietnia 2013 r.

1. Reklamacje z odrębną ewidencją na kasie już od 1 kwietnia Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny już w tym roku projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, zamiast zapowiadanych czterech oddzielnych – będzie jedno nowe rozporządzenie, które zakłada m.in. obowiązek oddzielnej ewidencji dotyczącej zwrotów, reklamacji, czy też pomyłek. 2. Nowelizacja VAT doprecyzowała definicje importu Od 1 kwietnia […]

Zmiany w VAT wchodzące w życie 1 kwietnia 2013 r. ułatwią rozliczania

  Już niebawem, bo 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie część przepisów dużej nowelizacji ustawy o VAT. W znacznej mierze są to zmiany porządkujące i eliminujące niezgodności polskich przepisów z prawem unijnym oraz uwzględniające wyroki sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zmiany w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów […]

Zmiany w ustawach podatkowych

Zmiany wprowadzane w ustawach podatkowych na ostatnią chwilę powodują, że skutków nowelizacji nie mogą przewidzieć nawet ich twórcy. Tak jest z wprowadzonymi od 1 stycznia tego roku korektami kosztów z nieopłaconych faktur. Dopiero teraz zaświtało w resorcie finansów, że zmiany te wpłyną na rozliczenie remanentu rocznego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie byłoby zapewne […]

Już tylko kilka dni zostało na skorygowanie VAT naliczonego

Podatnicy mający sprzedaż mieszaną (tzn. wykonujący zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione bądź niepodlegające VAT), odliczają w trakcie roku podatek naliczony od niektórych wydatków przy zastosowaniu proporcji wstępnej. W deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy w kolejnym roku, muszą skorygować tak odliczony podatek na podstawie proporcji ostatecznej (rzeczywistej). Przepisy ustawy z 11 marca 2004 […]